วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธมหาสมณโคดมบรมสุข
และพิธีมังคลาภิเษกพระรูปหล่อ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ พระอุโบสถ
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๓.๔๖ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ตำหนักพิมานมาศ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๑.๕๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา พื้นที่อำเภอจอมทอง และ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่