วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๑๔.๑๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอูก ซอร์พวน
(Mr. Ouk Sorphorn) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย
เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
ในโอกาสนี้ นางเมา จันทอน (Mrs. Mao Chanthan) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเข้าเฝ้า
ทูลละอองพระบาทด้วย
เวลา ๑๔.๕๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญประจำปี
๒๕๖๕ ของคณะกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ อาคารสำนักงานมูลนิธิสายในไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๖.๑๙ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยเครื่องบินของสายการบิน เจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่
เจแอล ๐๓๑ กลับจากการเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เวลา ๐๙.๕๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน และชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัด
นครพนม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
เวลา ๑๒.๔๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน และชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัด
สกลนคร ณ หอประชุมเทศบาลนครสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

/เวลา …

– ๒ –

เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ ๒๕๖๖ ไปมอบแก่
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดน กองกำลังนเรศวร ในพื้นที่จังหวัดตาก และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
และมอบแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดน กองกำลังผาเมือง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย ณ ฐานปฏิบัติการมอเกอร์ไทย อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ฐานปฏิบัติการบ้านเมืองน้อย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ฐานปฏิบัติการอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และฐานปฏิบัติการกู่เต็งนาโย่ง
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เวลา ๑๑.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน และชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัด
อุดรธานี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๘.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปเป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทนาคในพระบรมราชานุเคราะห์ ๙๙ รูป เพื่อถวายพระกุศลแด่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ณ พระอุโบสถวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร