วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2564

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ประจำปี ๒๕๖๔
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๓๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔
ของคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์