วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๐.๑๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง ในการเสด็จออกมหาสมาคม พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พระบรมวงศานุวงศ์ นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา และประธานศาลฎีกา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๕
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยเสด็จในการนี้ด้วย
ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นประทับบนพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ ภายใต้ พระนพปฎลมหาเศวตฉัตรแล้ว เจ้าพนักงานรัวกรับและเปิดพระวิสูตร ชาวพนักงานประโคมกระทั่ง แตร มโหระทึก ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติ ฝ่ายละ ๒๑ นัด จากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล แทนพระบรมวงศานุวงศ์ จบแล้ว พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล แทนคณะรัฐมนตรี ข้าราชการทหาร ตารวจ พลเรือน และราษฎรทุกหมู่เหล่า นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล แทนสมาชิกรัฐสภา นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลฎีกา กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพร ชัยมงคล แทนข้าราชการตุลาการ ตามลาดับ
ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดารัสว่า ข้าพเจ้ามีความชื่นชม และซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านทั้งหลายพร้อมเพรียงกัน มาให้พรวันเกิดแก่ข้าพเจ้า ในวาระนี้ ขอขอบพระทัยพระบรมวงศานุวงศ์ และขอบใจนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา ในคาอานวยพร อันเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีของทุกท่าน ข้าพเจ้าขอสนองพรและไมตรี ด้วยใจจริงเช่นกัน
ความปรารถนาดี ที่จะให้เกิดความสุขความสวัสดี แก่ข้าพเจ้านั้น จะสาเร็จได้ ก็ด้วยความ พร้อมเพรียง และความสามารถของทุกท่าน ที่จะร่วมมือกันปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ ให้บรรลุผลสมบูรณ์ เพื่อประเทศชาติและประชาชน ทุกวันนี้ เหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้น ทั้งในและนอกประเทศ ได้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพ ตลอดจนความมั่นคง ของชีวิตและการงาน ของประชาชนทุกคนเป็นอย่างมาก จาเป็นที่ทุกคนทุกฝ่าย จะต้องทาความคิดจิตใจให้หนักแน่น ยึดมั่นในเหตุผลที่ถูกต้อง และประโยชน์สุขของส่วนรวม แล้วมุ่งมั่นปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ด้วยความสมัครสมานสามัคคี ให้ก้าวหน้าไปได้ทันกับสภาวะของโลก ที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงขอให้ท่านทั้งหลาย ในมหาสมาคมแห่งนี้ และประชาชนชาวไทยทุกคน มีขวัญและกาลังใจที่ดีอยู่เสมอ รวมทั้ง
รักษาความดี ความสามัคคี ความสุจริต ไว้ให้มั่นคงหนักแน่น ความสุขและความสวัสดีก็จะเกิดมีขึ้น ทั้งแก่ประเทศชาติและประชาชนพร้อมทุกส่วน
/ขออานาจ …
– ๒ –
ขออานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยทุกหมู่เหล่าเคารพบูชา จงคุ้มครองรักษา ทุก ๆ ท่าน ให้มีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน
จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลงจากพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ ภายใต้ พระนพปฎลมหาเศวตฉัตรแล้ว แล้วเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทางพระทวารเทวราชมเหศวร เสด็จลงท้องพระโรง หน้าพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานด้านตะวันตก แล้วเสด็จพระราชดาเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับ
เวลา ๑๗.๑๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ พระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธีเฉลิม พระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยเสด็จในการนี้ด้วย
ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
เมื่อเสด็จพระราชดาเนินถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถ ทรงรับ การถวายพระพรของบรรพชิตจีนและญวน แล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่ตั้งอยู่บนธรรมาสน์ศิลา เทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมาสน์ศิลา ด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ เทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมาสน์ศิลา ด้านพระพุทธเลิศหล้านภาไลย ธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย เสร็จแล้ว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสน์สงฆ์ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ และทรงจุดเทียนที่บัตรเทวดาบนแท่นซึ่งตั้งอยู่ตรงพระทวารกลาง แล้วเสด็จลงชานหน้าพระอุโบสถ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ข้าทูลละอองธุลีพระบาท ผู้สูงอายุฝ่ายหน้า ฝ่ายใน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานราชสังคหวัตถุ เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดาเนินไปยังพระที่นั่ง อมรินทรวินิจฉัย
เมื่อเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร เทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ธูปเทียนบูชาพระพุทธรูป เทวรูปเทวดานพเคราะห์ที่โต๊ะหมู่ จากนั้น ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้น บูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ ๙ และพระพุทธรูปประจาพระชนมวาร รัชกาลที่ ๙ ที่หน้าพระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงกราบ ทรงศีล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายศีล จบแล้ว เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ ๗๑ รูป เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบททาน้าพระพุทธมนต์ ทรงจุดเทียนที่ฝาครอบพระกริ่ง จากนั้น ทรงประเคน พระครอบพระกริ่ง แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แล้วเสด็จขึ้น
พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราช แล้วเสด็จพระราชดาเนินกลับไปยังพระที่นั่ง
/อมรินทรวินิจฉัย …
– ๓ –
อมรินทรวินิจฉัย เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาจบแล้ว ถวายอดิเรก ถวาย พระพรลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วเสด็จพระราชดาเนินไปประทับรถยนต์ พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๗.๕๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบาเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก ปลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ในการนี้ ประธานองคมนตรี ปล่อยนกเขาชวา จานวน ๗๑ ตัว และปล่อยปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลายี่สกไทย ปลาแก้มช้า ปลายสร้อยขาว ปลากระแห ปลาเทพา ปลาโพง และปลากะโห้ รวม ๑,๐๐๐,๐๐๐ ตัว ลงในแม่น้าเจ้าพระยา เพื่อให้เพาะขยายพันธุ์เจริญเติบโตตามวงจร และรักษาความสมดุล ในระบบนิเวศตามธรรมชาติ สาหรับโคพระราชทาน พระราชทานแก่นายสมบูรณ์ สิงหาร เกษตรกรจาก อาเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย เพื่อนาไปเลี้ยงเพิ่มผลผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ ต่อไป