วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๑๘.๑๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครสมณทูต และเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้า และเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสมณสาส์นตราตั้ง
พระราชสาส์นตราตั้ง และอักษรสาส์นตราตั้ง ตามลำดับดังนี้
– นายอุบัยด์ ซะอีด อุบัยด์ บินฏอริช อัลฎอฮิรี (Mr. Obaid Saeed Obaid Bintaresh Aldhaheri)
ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูต
วิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ประจำประเทศไทย นายอุบัยด์ ซะอีด อุบัยด์ บินฏอริช อัลฎอฮิรี เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาก่อน
– นายฟีโวส กีออร์กีโอส อังเกเลโตส (Mr. Foivos Georgios Angeletos) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่
กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม
แห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิกประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิก
ประจำประเทศไทย นายฟีโวส กีออร์กีโอส อังเกเลโตส เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตประจำกระทรวง
การต่างประเทศสาธารณรัฐเฮลเลนิก และอธิบดีกรมกิจการด้านการศึกษา วัฒนธรรม และกีฬา กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเฮลเลนิก มาก่อน
– นายอีร์ฟัน ชากีร์ โอกลู ดาวูดอฟ (Mr. Irfan Shakir Oglu Davudov) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่
กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ
ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานประจำประเทศไทย
ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน
ประจำประเทศไทย นายอีร์ฟัน ชากีร์ โอกลู ดาวูดอฟ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
อาเซอร์ไบจานประจำมาเลเซีย ด้วย
– อาร์ชบิชอป ปีเตอร์ ไบรอัน เวลส์ (Archbishop Peter Bryan Wells) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่
กรุงเทพมหานคร เฝ้า ถวายสมณสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครสมณทูตแห่งนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครสมณทูตแห่งนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย อาร์ชบิชอป
ปีเตอร์ ไบรอัน เวลส์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครสมณทูตแห่งนครรัฐวาติกันประจำสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ มาก่อน
– นายเปโดร ปาโบล ซาน ฮอร์เฮ โรดริเกซ (Mr. Pedro Pablo San Jorge Rodr?guez)
ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐคิวบาประจำประเทศไทย

/ ก่อนที่จะมา …

-๒-

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐคิวบา
ประจำประเทศไทย นายเปโดร ปาโบล ซาน ฮอร์เฮ โรดริเกซ เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการกอง
องค์การเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการค้าต่างประเทศ การลงทุนต่างประเทศ และความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจสาธารณรัฐคิวบา มาก่อน
– นายดาร์คีย์ อีเฟรอิม แอฟริกา (Mr. Darkey Ephraim Africa) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่
กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม
แห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้
ประจำประเทศไทย นายดาร์คีย์ อีเฟรอิม แอฟริกา เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
ประจำนครเลกอส สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย มาก่อน
เวลา ๐๖.๒๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๙๒๕ กลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือน
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
เวลา ๑๗.๐๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ ป.ช.,ป.ม.,ต.จ. ณ บ้านเลขที่ ๘๘
หมู่บ้านวินด์มิลล์ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๖ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๒๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๙ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ หอประชุมใหญ่
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พลเรือเอก เชิงชาย
ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และนายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการ
จัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องโถง ภายในหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้บัญชาการทหารเรือ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนสภากาชาดไทย ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

/ พระราชทานเงินดังกล่าว …

-๓-

พระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการสภากาชาดไทย ต่อจากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้มีอุปการคุณ
และผู้บริจาคเงินบำรุงสภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก ตามลำดับ เสร็จแล้ว เสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ซึ่งจัดขึ้นเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยแบ่งการแสดงออกเป็น
๒ ภาค ภาคแรก บรรเลงเพลงคลาสสิก ๕ บทเพลง ประพันธ์โดยคีตกวีเอกของโลกภาคหลัง แบ่งออกเป็น ๒ องก์ ได้แก่ องก์ที่ ๑ บรรเลงเพลงเมดเลย์ และองก์ที่ ๒ บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ “ใกล้รุ่ง” เพลงไทย และเพลงสากล
ซึ่งขับร้องโดยศิลปินรับเชิญ อาทิ นายธงไชย แมคอินไตย์ นายสหรัถ สังคปรีชา นายกิตตินันท์ ชินสำราญ และนักร้องวงดุริยางค์ราชนาวี ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญช่อดอกไม้พระราชทาน
ไปมอบแก่ศิลปินรับเชิญ ผู้อำนวยเพลง หัวหน้าวงดุริยางค์ราชนาวี และผู้อำนวยการดนตรี สมควรแก่เวลา
จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ
กองทัพเรือ ร่วมกับสภากาชาดไทย ได้จัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตขึ้น ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๐๔
เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ที่มีพระราชประสงค์ที่จะเผยแพร่เพลงคลาสสิกให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
และพัฒนาการดนตรีไทยให้เทียบเท่าอารยประเทศ ตลอดจนเป็นการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลแก่ผู้เจ็บป่วยทุกคนให้ได้มีชีวิตที่มีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขตลอดไป