วันพฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน พ.ศ.2563

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๔.๒๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการสายน้ำและชีวิต : มหานทีและวิถีชนแห่งเอเชีย – แปซิฟิก และทอดพระเนตรนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๑๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม
ไปยังกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตาม
การดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โอกาสนี้
พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ และผู้แทนนักเรียนชาย – หญิง และทรงรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน
ของโรงเรียนเกี่ยวกับโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย และการจัดการเรียนการสอน
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ด้วยโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าว เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๖
มีนักเรียนจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวร่วมเรียนด้วย เนื่องจากผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ได้อพยพมาประกอบอาชีพในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินกิจกรรมการเรียน
การสอนด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านวิชาศิลปะ มีการสาธิตศิลปะแสงเงา และวรรณะสี นักเรียนสามารถนำความรู้
ไปต่อยอดทำเป็นเสื้อลวดลายต่าง ๆ กิจกรรมสหกรณ์ มีครูคุรุทายาท สอนให้นักเรียนมีความรอบคอบ
ทำบัญชีประจำวัน และทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน พบว่ามีผักและผลไม้เพียงพอ
ต่อความต้องการ แต่ยังมีเนื้อสัตว์ไม่เพียงพอต่อการบริโภค จึงได้เลี้ยงไก่ไข่ และปลาดุกในบ่อดินเพิ่ม นอกจากนี้
ยังส่งเสริมกิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การถนอมอาหาร เพื่อเก็บไว้บริโภคยามขาดแคลน และนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาแปรรูปด้วย โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปรักษาผู้เจ็บป่วย เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวบ้านเขาจ้าว
เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร