วันพฤหัสบดี ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี นำ คณะองคมนตรี และภริยา
เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินและสิ่งของ เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ต่อจากนั้น
เวลา ๐๙.๑๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี พร้อมคู่สมรส ประธานสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการ ป.ป.ช. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ปลัดกระทรวงกลาโหม นายทหารชั้นผู้ใหญ่ นายทหารสัญญาบัตรในสังกัดกระทรวงกลาโหม ผู้แทนสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารและข้าราชการ
ชั้นผู้ใหญ่ของกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการสภากาชาดไทย ผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล คณะกรรมการมูลนิธิคุ้มเกล้า ฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้บริหารบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ผู้บริหารบริษัท
ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร คณาจารย์ พยาบาลของคณะศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะกรรมการสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา คณะกรรมการมูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ คณะกรรมการสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
ผู้บริหารและครูโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล
และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินและสิ่งของ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๒.๕๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานดอนเมือง พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายหาน จื้อเฉียง
(Mr. Han Zhiqiang) เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เป็นผู้แทนรัฐบาล
สาธารณรัฐประชาชนจีน เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซิโนฟาร์ม จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ โดส เพื่อใช้ในกิจการของสภากาชาดไทย
/ เวลา ๑๓.๕๐ น. …

-๒-

เวลา ๑๓.๕๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่ง จากท่าอากาศยานดอนเมือง เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเข้าร่วมพิธีเปิดมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว คริสต์ศักราช ๒๐๒๒ ณ กรุงปักกิ่ง
ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และจะพระราชทานพระราชวโรกาสให้
นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เฝ้าทูลละอองพระบาทและถวายพระกระยาหารเช้า ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ เรือนรับรองรัฐบาลเตี้ยวหยูไถ
เวลา ๑๙.๓๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ที่นั้น นายอรรถยุทธ์
ศรีสมุทร เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส ปักกิ่ง ซึ่งเป็นที่ประทับแรม
เวลา ๑๒.๕๕ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ท้องพระโรง ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา ทรงบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การเกิดเนื้องอก” (Oncogenesis) พระราชทานแก่นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาทันตแพทย์ นักศึกษาพยาบาล และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๑.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพวงมาลา
เนื่องในวันทหารผ่านศึก ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร