วันพฤหัสบดี ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2562

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๐๙.๒๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิน แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๑
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า บัณฑิตทั้งหลายผู้ได้รับปริญญาในวันนี้ ได้ชื่อว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษา ขั้นอุดมศึกษา คาว่าอุดมศึกษานี้ เป็นชื่อของระดับการศึกษาขั้นสูงสุด เรียงลาดับมาแต่ประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา แต่เมื่อพิจารณาให้ละเอียดลึกซึ้งลงไปแล้ว จะพบว่ามีความหมายกว้างขวางอยู่มาก ความหมาย
อย่างหนึ่ง คือการศึกษาอย่างสูงสุด ความหมายดังกล่าวนี้ ไม่ได้บ่งชี้ถึงระดับการศึกษา แต่หมายถึงการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต อันเป็นอุดมคติที่ผู้ศึกษาทุกคนควรจะต้องปฏิบัติให้ได้จริง ส่วนความหมาย
อีกอย่างหนึ่ง คือการศึกษาเพื่อให้บรรลุถึงประโยชน์สูงสุด ความหมายดังกล่าวนี้ เป็นเรื่องของการนาความรู้
ที่ได้จากการศึกษา ไปปฏิบัติใช้ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม หากบัณฑิตทุกคนผู้สาเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จะได้ตั้งใจพยายามศึกษาเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ ให้กว้างขวางลึกซึ้งต่อไปโดยไม่หยุดยั้ง และนาความรู้ไปใช้สร้างสรรค์ประโยชน์ตนประโยชน์ส่วนรวมให้ได้บริบูรณ์แล้ว แต่ละคนก็จะบรรลุถึงความสาเร็จสูงสุดที่แท้จริงของการศึกษา คือการที่ได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ และมีศักยภาพที่จะสร้างสรรค์ความดี
ความเจริญให้แก่ตนเองและชาติบ้านเมือง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๑๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๑