วันพฤหัสบดี ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562

วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนัก  พระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดี ที่ ๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๑๗.๓๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี  ๒๕๖๒  มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ มูลนิธิชัยพัฒนา อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เขตบางพลัดกรุงเทพมหานคร