วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๐๘.๐๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดอาคาร “มิ่งปัญญา” ณ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ ๒๑๐ อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
เวลา ๑๓.๑๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดอาคาร “สุรสิริอักษร” ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระวโรกาสให้ คณะองคมนตรี และภริยา นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และคู่สมรส พร้อมด้วย คณะผู้แทน ข้าราชการ ทหาร ตารวจ มูลนิธิ สมาคม ชมรม มหาวิทยาลัย โรงเรียน และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ต่อจากนั้น
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า ตามลาดับดังนี้
– พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นา คณะกรรมการจัดการแข่งขันวิ่งการกุศล “เขาใหญ่มาราธอน ๒๕๖๒” เฝ้า ถวายเงินรายได้จากการแข่งขันวิ่ง การกุศล โดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นา คณะผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ฯ เฝ้า ถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
– นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เฝ้า ถวายเงินรายได้จากการแข่งขัน ฯ โดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย
– นายสงวน ตั้งศิรเศรษฐ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิมิตรภาพสัมพันธ์เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง นา คณะทางานมูลนิธิ ฯ เฝ้า ถวายเงินรายได้จากกิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศล เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง ครั้งที่ ๒ โดยเสด็จ พระกุศลตามพระอัธยาศัย
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์บังเอิญ โอวาท นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคตะวันออก พร้อมด้วยคณะสมาคมนิสิตเก่า ฯ เฝ้า ถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย
/- นางนฤมล …
– ๒ –
– นางนฤมล ล้อมทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหศีนิมา จากัด นา ผู้ชนะเลิศการประกวด ร้องเพลงไทยประทับใจในอดีต (เพลงไทยสากล) และคณะกรรมการตัดสิน เฝ้า รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงไทยประทับใจในอดีต (เพลงไทยสากล) ภายใต้ชื่อโครงการ “ศาลาเฉลิมกรุง…สืบสาน ตานานเพลง” ครั้งที่ ๑๗ ประจาปี ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๑๘ ประจาปี ๒๕๖๒ ประเภทชาย – หญิง – นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และภริยา เฝ้า กราบทูลลาในโอกาส พ้นจากตาแหน่งหน้าที่ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๕๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้า การดาเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้หน่วยทหารเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาความรู้ด้านเกษตรกรรม การผลิตเมล็ดพันธุ์พืช และการขยายผลสู่ชุมชนใกล้เคียง มีพื้นที่ดาเนินงาน ๕๓ ไร่ แบ่งเป็น โครงการต่าง ๆ เช่น โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน พื้นที่ ๒๐ ไร่ โครงการพันธุ์ปลาพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่สระน้า ๓ ไร่ โอกาสนี้ ทรงปล่อยปลานิลจิตรลดาลงในสระน้า เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีน โครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” พื้นที่ ๓ ไร่ ปลูกไม้ผลชนิดต่าง ๆ โครงการเพาะเลี้ยงเป็ด เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้แก่ข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พื้นที่ ๙ ไร่ ในโอกาสนี้ อธิบดี กรมปศุสัตว์ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์เป็ดบางปะกง ตู้ฟักไข่เศรษฐกิจ และเครื่องส่องไข่แบบประยุกต์ จากนั้น ทอดพระเนตรการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ ปุ๋ยมูลไส้เดือน ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน และการผลิตน้าส้มควันไม้
ในการนี้ ทรงพระดาเนินไปยังศาลาร่มจามจุรี พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานแก่ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และพระราชทานพระราชดารัสแก่ทหารพันธุ์ดีโรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า จากนั้น ทอดพระเนตร “โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” พื้นที่ ๑๘ ไร่ ปลูกผักปลอดภัย ๓๐ ชนิด และเห็ด ซึ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้นาผักปลอดภัยไปจาหน่ายในราคาถูก เพื่อช่วยเหลือกาลังพลและประชาชน จากนั้น ทรงติดตามการดาเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ขยายผลสู่โรงเรียนต้นแบบและชุมชน โดยกองทัพภาคที่ ๑ ร่วมกับโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก เข้าไปขยายผล ที่โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา อาเภอบ้านนา และโรงเรียนบ้านคลอง ๑๔ อาเภอองครักษ์ เพื่อปลูกผักสาหรับ ผลิตอาหารกลางวันของนักเรียน เพื่อเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ปัจจุบันมีความคืบหน้าร้อยละ ๘๐ โอกาสนี้ ทรงพระดาเนินไปยังแหล่งชุมชนตลาดสดโครงการทหารพันธุ์ดี ฯ โดยสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายผลผลิตในโครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับกรุงเทพมหานคร