วันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๐๙.๑๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายสันต์ ฉิมหาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
ในโอกาสนี้ พระภิกษุ ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
– นายชัย บุญสุยา ประธานกลุ่มรวมพลังเกษตรอินทรีย์ นำ คณะผู้แทนกลุ่มรวมพลังเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์ เพื่อพระราชทานแก่โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในโอกาสนี้ พระภิกษุ ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
– นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากรให้กับ
ส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๖๕ สมทบกองทุนช่วยเหลือนิสิตที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– นางภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นำ คณะบุคคล
เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นางสาวสุแพรวพรรณ ตันติพลาผล และนางสาวเมธินี ตันติพลาผล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
๒. นางสาวมาริษา คุวานันท์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดิน เลขที่ ๗๕๖๙๘ ตั้งอยู่ที่ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรม
ของมูลนิธิชัยพัฒนา
๓. นายฉลอง จำนงค์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๘๕๘๔ ๕๘๕๘๕ และ ๕๘๕๘๖ ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา
๔. นางสาวศรีรัจน์ สุคนธ์พันธุ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดิน เลขที่ ๗๘๑๐๕ ตั้งอยู่ที่ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรม
ของมูลนิธิชัยพัฒนา
– นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นำ คณะผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พร้อมผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการประกวดนาฏศิลป์ไทย และการประกวดดนตรีไทยของโครงการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๕ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการจัดการประกวด ฯ ในโอกาสนี้ ผู้แทนผู้ชนะเลิศการประกวด ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
/- นางสาวมุนา …

– ๒ –

– นางสาวมุนา อับบาส มะฮ์มูด รอฎี (Ms. Muna Abbas Mahmood Radhi) เอกอัครราชทูต
ราชอาณาจักรบาห์เรนประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับหน้าที่
เวลา ๑๔.๐๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ นำ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ตามลำดับดังนี้
– คณะมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติ
– คณะกองบัญชาการกองทัพไทย
– คณะกองทัพบก
– คณะสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
– คณะกระทรวงมหาดไทย
– คณะสมาคมแม่บ้านมหาดไทย
– คณะการประปานครหลวง
– คณะการไฟฟ้านครหลวง
– คณะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
– คณะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
– คณะธนาคารออมสิน
– คณะธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
– คณะธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
– คณะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
– คณะบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
– คณะบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
– คณะบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
– คณะบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เวลา ๑๔.๔๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๑
และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ ๒๑ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้น
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติของสภาโรคไตโลก ประจำปี ๒๕๖๖ (World Congress of Nephrology 2023 : WCN 2023) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

/ในวันเดียวกันนี้ …

– ๓ –

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๒๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จลงแทนพระองค์
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า ตามลำดับดังนี้
– นายอานนท์ วังวสุ ประธานกรรมการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และ
คณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้า ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายหมวกนิรภัยแก่ประชาชนในราคาย่อมเยา จากการ
จัดทำ “โครงการรัฐ ราษฎร์ รวมใจ ขับขี่ปลอดภัย เทิดไท้ในหลวง” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร และพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย นำ นักกีฬาดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ เฝ้า
รับพระราชทานถ้วยรางวัล ในโอกาสนี้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการ
การกีฬาแห่งประเทศไทย เฝ้า ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และนายก้องศักด ยอดมณี
ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เฝ้า ถวายหนังสือ “พระมหากษัตริย์นักกีฬาแห่งแผ่นดิน” ฉบับภาษาไทย
และฉบับภาษาอังกฤษ
– นายบุญสน เจนชัยมหกุล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส นำ คณะผู้บริหารและ
พนักงานธนาคารออมสิน เฝ้า ถวายการรับฝากเงิน และถวายสลากออมสินพิเศษแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน ครบ ๑๑๐ ปี วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖
– นายอรรฐพนธ์ ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ
นางสาวจารุณี สอนใจ รองผู้อำนวยการที่ดำรงตำแหน่งใหม่ และครูที่ปฏิบัติงานโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเวลา ๓๐ ปี ๒๐ ปี และ ๑๐ ปี เฝ้า รับพระราชทานเครื่องหมายที่ระลึก และนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เฝ้า รับพระราชทานเหรียญกระดานชนวน และกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ กับถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานพระโอวาท ความว่า คนเราทุกคน ย่อมปรารถนาความสำเร็จในชีวิต การจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ จำเป็นต้องอาศัยวิชาความรู้ รวมทั้งทักษะและประสบการณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตและการทำงาน แต่นอกเหนือจากนี้
ทุกคนยังต้องมีความตั้งใจจริง และความอุตสาหะพากเพียร เป็นพื้นฐานของการกระทำทุกอย่างด้วย จึงขอให้
แต่ละคน หมั่นเพิ่มพูนความรู้และทักษะประสบการณ์ต่าง ๆ ตามความถนัดและความสนใจของตนอยู่เสมอ
พร้อมทั้งปลูกฝังอบรมตน ให้เป็นผู้มีความตั้งใจจริง และความอุตสาหะพากเพียรตลอดไป
– นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และคณะผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
นำ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เฝ้า รับพระราชทานเข็มเรียนดี วุฒิบัตร
และประกาศนียบัตร
/ในโอกาสนี้ …
– ๔ –

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานพระโอวาท ความว่า การจะทำสิ่งใดให้ประสบความสำเร็จนั้น ต้องอาศัยความมุ่งมั่น ความพากเพียร และความอดทน
ความมุ่งมั่น จะทำให้เรามองเห็นเป้าหมายได้ชัดเจน และมุ่งไปสู่เป้าหมายนั้นได้โดยไม่หลงทาง ความพากเพียร
จะทำให้เรามีความกล้า ที่จะเดินไปสู่จุดหมายโดยไม่ย่อท้อ ความอดทน จะทำให้เราผ่านพ้นความยากลำบากไปได้ ด้วยใจที่เข้มแข็ง จึงขอให้ทุกคนยึดมั่นในคุณธรรมทั้งสามประการนี้ไว้ เป็นคุณสมบัติประจำตน