วันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันพฤหัสบดี  ที่  ๔  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๖

 

วันนี้  เวลา  ๐๘.๔๕  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์พิเศษ เอนก
เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

เวลา  ๑๔.๒๕  น.  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จออก
ณ วังศุโขทัย พระราชทานพระวโรกาสให้ หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์  สวัสดิวัตน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิ
อารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ และคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ นำ คณะบุคคล เฝ้า ตามลำดับดังนี้

– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปมทอง  มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฝ้า ถวายทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อมูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ สำหรับพระราชทานแก่นิสิตที่มีความสามารถด้านศิลปะ ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

– นางสาววีรินท์  สินติวรลักษณ์ เฝ้า รับพระราชทานทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชา
นฤมิตศิลป์ สาขาแฟชั่นสิ่งทอ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– นางสาวพลอยไพลิน  แพรอัตถ์ เฝ้า รับพระราชทานทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา
การออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– นางสาวดลพร  เกษมโกศลศรี และนายธำมรงค์  รัตนแป้น เฝ้า รับพระราชทานทุนฝึกอบรม
ทักษะขั้นสูงด้านการปักพัสตราภรณ์ที่สถาบันมาชอง เลอชาจ (Maison Le sage) กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

– นายณัฐวัฒน์  สิทธิ ผู้ได้รับพระราชทานทุนส่วนพระองค์ และทุนของมูลนิธิอารยศิลป์
สิริวัณณวรีนารีรัตน์ ระดับปริญญาเอก และสำเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฝ้า ถวายรายงานผลการศึกษา

ในวันเดียวกันนี้ เวลา  ๑๔.๕๕  น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทอดพระเนตรนิทรรศการการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชนภาคกลาง ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร