วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๐๗.๒๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง
เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดนครพนม และจังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
เวลา ๐๙.๓๗ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อฉีดวัคซีน
และทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัด ณ สนามเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
เวลา ๑๖.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล ๕๐ วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ณ อาคาร ๑๐๐ ปี วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๕๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น