วันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๗.๑๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจาประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง และอักษรสาส์นตราตั้ง ตามลาดับดังนี้
– นายเนบอยชา โกฮาโรวิช (Mr. Nebojša Koharovic) ซึ่งมีถิ่นพานักอยู่ที่กรุงจาการ์ตา
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียประจาประเทศไทย
ในการมาดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโครเอเชีย ประจาประเทศไทย นายเนบอยชา โกฮาโรวิช ได้ดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโครเอเชีย
ประจาสาธารณรัฐอินโดนีเซียด้วย
– นายอาร์มัน อิสเซตอฟ (Mr. Arman lssetov) ซึ่งมีถิ่นพานักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐ
คาซัคสถานประจาประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐ
คาซัคสถานประจาประเทศไทย นายอาร์มัน อิสเซตอฟ เคยดารงตาแหน่งเป็นรองผู้แทนถาวรสาธารณรัฐ
คาซัคสถานประจาสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา มาก่อน
– นางสาวเซซิเลีย ซูนิลดา กาลาร์เรตา บาซัน (Ms. Cecilia Zunilda Galarreta Bazán)
ซึ่งมีถิ่นพานักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ
ผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเปรูประจาประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเปรู
ประจาประเทศไทย นางสาวเซซิเลีย ซูนิลดา กาลาร์เรตา บาซัน เคยดารงตาแหน่งเป็นอธิบดีกรมเอเชีย
และโอเชียเนีย กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเปรู มาก่อน
– นางสาวแอนเจลา เจน แม็กดอนัลด์ (Ms. Angela Jane Macdonald) ซึ่งมีถิ่นพานัก
อยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจาประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย
ประจาประเทศไทย นางสาวแอนเจลา เจน แม็กดอนัลด์ เคยดารงตาแหน่งเป็นอธิบดีกรมการต่อต้านการก่อการร้ายสากล ตะวันออกกลาง และแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศและการค้าเครือรัฐออสเตรเลีย มาก่อน
– นายเปองีรัน ฮาจี ซาฮารี บิน เปองีรัน ฮาจี ซัลเละฮ์ (Mr. Pengiran Haji Sahari bin Pengiran
Haji Salleh) ซึ่งมีถิ่นพานักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง
เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งบรูไนดารุสซาลามประจาประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งบรูไนดารุสซาลาม
ประจาประเทศไทย นายเปองีรัน ฮาจี ซาฮารี บิน เปองีรัน ฮาจี ซัลเละฮ์ เคยดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูต
บูรไนดารุสซาลามประจาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาก่อน
/นายอากุชตีญู…
– ๒ –
– นายอากุชตีญู อังแดร ดือ การ์วาญู ฟือร์นังดึช (Mr. Agostinho André de Carvalho Fernandes) ซึ่งมีถิ่นพานักอยู่ที่กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐแองโกลาประจาประเทศไทย
ในการมาดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐแองโกลา ประจาประเทศไทย นายอากุชตีญู อังแดร ดือ การ์วาญู ฟือร์นังดึช ได้ดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
แองโกลาประจาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๗.๓๑ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากตาหนักทิพย์พิมาน
อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไปทรงงานด้านสัตวแพทย์ เพื่อทาการรักษา ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และทาหมันให้กับสุนัข ณ ศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้าน นครชัยบุรินทร์ อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา