วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
วันนี้ เวลา ๐๘.๕๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายไบรอัน จอห์น เดวิดสัน (Mr. Brian John Davidson) เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจาประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
ในโอกาสนี้ นายสกอตต์ เคลลี ฉาง (Mr. Scott Kelly Chang) คู่สมรสเอกอัครราชทูต ฯ
ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย