วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า บัณฑิตทั้งหลายได้สำเร็จการศึกษาแล้ว เมื่อจะออกไปประกอบกิจการงาน
ย่อมปรารถนาความสำเร็จและความมั่นคงก้าวหน้าด้วยกันทุกคน การจะทำให้ได้ดังที่กล่าว ต้องอาศัยความรู้
ในหลักวิชา ความรู้ความเข้าใจในงาน ตลอดจนความรู้รอบตัว เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ อีกทั้งแต่ละคนยังต้องฝึกฝนตนเอง ให้มีพื้นฐานจิตใจที่ดี และมีความตั้งใจจริงเป็นเครื่องประกอบส่งเสริม ข้อสำคัญ บัณฑิตพึงระลึกไว้เสมอว่า นอกจากจะต้องสร้างความสำเร็จและความเจริญให้แก่ตนเองแล้ว แต่ละคนยังมีหน้าที่ต่อส่วนรวม คือต้องเป็นทั้งกำลัง ทั้งผู้นำ ในการปฏิบัติพัฒนากิจการต่าง ๆ ของบ้านเมือง
ให้มีความรุ่งเรืองและก้าวหน้ามั่นคงยิ่งขึ้นด้วย หากบัณฑิตจะได้ตระหนักในหน้าที่ของตน แล้วร่วมมือกันสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมและประเทศชาติแล้ว บ้านเมืองเราก็จะมีความผาสุกร่มเย็น และมั่นคงยั่งยืน
ตลอดไป
เวลา ๑๓.๒๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคาร “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
(ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา” ณ โรงพยาบาลนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี
เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ณ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระโอวาท ความว่า ปริญญาบัตรที่บัณฑิตได้รับนี้ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า บัณฑิตมีความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในสาขาที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา และมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษา
เล่าเรียน จนสำเร็จผลตามหลักสูตร กล่าวได้ว่า นอกจากปริญญาบัตรจะเป็นเครื่องรับรองวิทยฐานะ
คือความรู้ความสามารถของแต่ละคนแล้ว ยังเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณสมบัติ คือคุณลักษณะและคุณงามความดี
ที่แต่ละคนมีอยู่ด้วย บัณฑิตทุกคน เมื่อได้ระลึกถึงความสำคัญของปริญญาบัตรดังนี้แล้ว จึงควรจะได้ตระหนักว่า
แต่ละคนมีเกียรติที่จะต้องรักษา ทั้งมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่จะต้องนำความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติทั้งปวง ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชาติบ้านเมือง หากบัณฑิตระลึกได้และปฏิบัติได้จริง
แต่ละคนก็จะมีความเจริญมั่นคงในชีวิต และเป็นผู้สามารถทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้ สมเกียรติสมศักดิ์ศรีของความเป็นบัณฑิตทุกประการ
/ ในวันเดียวกันนี้ …

-๒-

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระธรรมวชิราจารย์ ปริยัติภารธุราทร คุณากรธรรมสาธก ตรีปิฎกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ วัดสุวรรณาราม
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๔๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี และทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง พลตรี พนาเวศ จันทรังษี เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก เฝ้าทูลละออง
พระบาท กราบบังคมทูลรายงานภาพรวมโครงการทหารพันธุ์ดี กรมการสัตว์ทหารบก และพันเอก จุฑา รังสิยานนท์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก กราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานโครงการ
ทหารพันธุ์ดี โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก เป็นโครงการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินโครงการ ฯ เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๓ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการทำเกษตรปลอดภัย
การเพาะและสำรองเมล็ดพันธุ์พืช การปศุสัตว์ และการประมง แก่นักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าทหารการสัตว์ พลทหารกองประจำการ รวมถึงครอบครัวของกำลังพล และประชาชนในพื้นที่ ให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้
ได้ต่อไป ในการนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ แปลงปลูกผักปลอดภัย พื้นที่ ๖ ไร่ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้
การปลูกผักปลอดภัยผสมผสานกับการเลี้ยงสัตว์ และการทำประมงขนาดเล็ก แบ่งพื้นที่เป็นแปลงปลูกผัก
การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงปลานิลจิตรลดา และการทดลองเลี้ยงกบเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ โอกาสนี้ พระราชทาน
พันธุ์กบทุ่งกุลาแก่โครงการ ฯ เพื่อทดลองผสมข้ามสายพันธุ์ กับกบท้องถิ่นจังหวัดนครนายก เป็นการพัฒนา
สายพันธุ์ให้ทนต่อสภาพภูมิอากาศ และสามารถเจริญเติบโตได้รวดเร็ว กิจกรรมแปลงฝึกผลิตเมล็ดพันธุ์ของ
ทหารพันธุ์ดี ศูนย์ทดลองเลี้ยงแพะพระราชทาน ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงแพะและทดลองผสมข้ามสายพันธุ์
เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ให้สามารถทนต่อสภาพอากาศในภาคกลาง เจริญเติบโตได้รวดเร็ว ให้เนื้อสูง จำหน่ายได้ราคาดี
เป็นต้นแบบพันธุ์แพะพระราชทานแก่ประชาชน โอกาสนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้า
น้อมกระหม่อมถวายแม่แพะพันธุ์บอร์ ๔ ตัว ซึ่งได้เริ่มทดลองเลี้ยงและผสมพันธุ์ เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕
ในการนี้ พระราชทานชื่อลูกแพะ ๒ ตัวว่า หมี่กรอบ และข้าวมันไก่ตอน จากนั้น พระราชทานกระบือในโครงการ
เกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ แก่เกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามโครงการธนาคาร
โค-กระบือ เสร็จแล้ว ทรงเปิดศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคตะวันออก
เริ่มดำเนินการเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด สำหรับพระราชทานแก่ประชาชน รวมทั้ง
เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ผู้ที่สนใจได้มาศึกษาดูงาน และนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป ต่อจากนั้น
ทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เป็นโครงการที่กองทัพบก
สนองพระราชดำริในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย เมื่อปี ๒๕๕๔ ปัจจุบันดำเนินโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการเลี้ยงสัตว์ปีกและสัตว์เคี้ยวเอื้อง โครงการประมงน้ำจืด โครงการปลูกพืช และโครงการส่งเสริมอาชีพ

/ การแปรรูป …

-๓-

การแปรรูปผลผลิตจากการเกษตร เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรสาธิตการทำนาข้าวของนักเรียนเตรียมทหาร
เพื่อเป็นการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัสชื่นชมการปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิบัติงานแก่กำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร