วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันพฤหัสบดี  ที่  ๗  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๔

 

วันนี้  เวลา  ๑๕.๑๓  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้

–  นายขรรค์  ประจวบเหมาะ  ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย
นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

๑. นางประวรา เอครพานิช นายกสมาคมรักแม่ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดโครงการ “เสริมสร้างความกตัญญู” ประจำปี ๒๕๖๒
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ
การจัดกิจกรรมการประกวดเรียงความ “เลิฟ มัม สตอรี่ เล่าเรื่องแม่” (LOVE Mom Story)” เพื่อบำรุง
สภากาชาดไทย ในโอกาสนี้ ทีมชนะเลิศการประกวดเรียงความ เรื่อง “รักของแม่” และ “แม่คือผู้ให้”
เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานใบประกาศนียบัตร ด้วย

๒. นางสินีนาฏ โสดสถิตย์ พร้อมครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน เพื่อจัดซื้อรถรับบริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และบำรุงสภากาชาดไทย

–  นางภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา  นำ นายจักรา เกษมศรี
ณ อยุธยา และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๑๓ เนื้อที่ ๒ ไร่
๒ งาน ตั้งอยู่ที่แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรม
ของมูลนิธิชัยพัฒนา

–  นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์  นำ นางพรทิพย์  ห่านตระกูล อนุกรรมการมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
เพื่อพระราชทานเป็นค่าชุดนักเรียนแก่เด็กนักเรียนกำพร้าและเด็กด้อยโอกาส โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

–  นางสุชาดา ธีรวชิรกุล ประธานจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ ๑๖
นำ คณะกรรมการสมาคมการขายตรงไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

–  นายสุมิตร ปิยะสัจจะเดช พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

–  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรอภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ประธานมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ
นำ นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหมวกป้องกันเชื้อ “พี – เอ – พี – อาร์ พาวเวอร์ด แอร์ เพียวริฟายอิ้ง เรสพิเรเทอร์” (PAPR Powered Air Purifying Respirator) เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ตามพระราชอัธยาศัย
ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรวีดีทัศน์การผลิตหมวกกันเชื้อดังกล่าวด้วย

 

/เวลา  ๑๕.๓๙  น. …

 

– ๒ –

 

เวลา  ๑๕.๓๙  น.  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงหล่อพระเกศ
และพิธีพุทธาภิเษกพระสุนทรีวาณีจำลอง ณ วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เวลา  ๐๙.๕๕  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๒.๐๒  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย
ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ณ หอประชุมอาคารศูนย์เรียนรู้และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อำเภอสรรพยา และ
พื้นที่อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท