วันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๐๘.๔๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคาแหง ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคาแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคาแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๓ เวลา ๑๔.๑๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายวิชัย เบญจรงคกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท เบญจจินดา พร้อมครอบครัวเบญจรงคกุล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ต่อจากนั้น เวลา ๑๔.๓๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นา คณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และผู้นาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ประจาปี ๒๕๖๔ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย รายงานทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ประจาปี ๒๕๖๔ และหนังสือรายงานผลการดาเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
เวลา ๑๗.๔๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมศพ ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช ป.ช.,ป.ม.,ป.ภ.,ท.จ.ว. ณ ศาลาพีชานนท์ วัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เวลา ๐๘.๔๐ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ไปยัง ท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปทอดพระเนตรโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดาริ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕ ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ ตาหนักพิมานมาศ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๑๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่าง บรรหาร – แจ่มใส อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
/อนึ่ง…
– ๒ –
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๕๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทาน พระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจาประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ตามลาดับดังนี้
– นายโจเซฟ แอนโทนี คอตเตอร์ (Mr. Joseph Anthony Cotter) เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ ประจาประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ในโอกาสนี้ นางมารี พาทริเซีย คอตเตอร์ (Mrs. Marie Patricia Cotter) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
– นายเฟอร์นันโด ฆูลิโอ อันโตนิโอ กีโรส กัมโปส (Mr. Fernando Julio Antonio Quirós Campos) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจาประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้น จากหน้าที่ ในโอกาสนี้ นางมาเรีย ซิเมนา รีโอส อามันน์ (Mrs. María Ximena Ríos Hamann) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย ต่อจากนั้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรม ราชวโรกาสให้ ผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา สาขาต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลาดับดังนี้
๑. นางกาญจนา นาคสกุล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขามนุษยศาสตร์ ประจาปี ๒๕๖๔
๒. นางณัชชา พันธุ์เจริญ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาวิจิตรศิลป์ (ดุริยางคศิลป์) ประจาปี ๒๕๖๔
๓. นายประนอม จันทรโณทัย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาวิทยาศาสตร์ ประจาปี ๒๕๖๔
๔. นายภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาวิทยาศาสตร์ ประจาปี ๒๕๖๔
๕. นายภิญโญ พานิชพันธ์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาวิทยาศาสตร์ ประจาปี ๒๕๖๔
๖. นางสิริพร ฉัตรทิพากร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์การแพทย์) ประจาปี ๒๕๖๔
๗. นายสุทธวัฒน์ เบญจกุล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาเกษตรศาสตร์ ประจาปี ๒๕๖๔
๘. นางเยาวมาลย์ ค้าเจริญ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาเกษตรศาสตร์ ประจาปี ๒๕๖๔