วันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๗
วันนี้ เวลา ๐๘.๒๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราโชวาท ความว่า ในปัจจุบัน กล่าวกันมากว่า การเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความสาคัญเป็นอย่างมาก
เนื่องจากเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันมากขึ้น จนอาจมีความสามารถที่จะเข้ามาแทนที่มนุษย์ ในกิจการงานต่าง ๆ หากคนเราไม่เรียนรู้และปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงนี้ ก็คงยากที่จะดาเนินชีวิต และประกอบกิจการงาน ให้บรรลุถึงความสาเร็จและความเจริญได้ จึงใคร่จะกล่าวถึง วิธีการพัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต เพื่อให้ทุกคนได้พิจารณา ประการแรก กระทาตนให้พร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา โดยระลึกไว้เสมอว่า ความรู้ความสามารถนั้นเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ ด้วยการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และการฝึกหัดปฏิบัติ ประการที่สอง เข้าไปคบหาสมาคมกับคนดีมีความรู้ความสามารถ จะได้ถ่ายทอดความรู้และความดี ซึ่งกันและกัน ช่วยชักนากันให้เกิดความอุตสาหะพากเพียรในการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง ประการที่สาม ลงมือปฏิบัติ ซึ่งจะทาให้เกิดการเรียนรู้ได้มากกว่าการท่องจาแต่เพียงอย่างเดียว และเป็นการพัฒนากระบวนการคิด ตลอดจนการนาความรู้มาปรับใช้และต่อยอด อันจะทาให้เกิดความมั่นใจและความเชี่ยวชาญชานาญ ซึ่งน้อมนาให้เกิดความใฝ่รู้ใฝ่เรียนได้เป็นอย่างดี ประการที่สี่ เลือกการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง โดยกาหนดวิธีการ ช่วงเวลา เป้าหมาย ลาดับในการเรียนรู้ และเรื่องที่จะเรียนรู้ ให้พอเหมาะพอดีกับศักยภาพ ความถนัด ความสนใจและปัจจัยแวดล้อมของตน ประการสุดท้าย เมื่อสาเร็จการศึกษา ออกจากมหาวิทยาลัยแล้ว
อาจจะไม่มีผู้ใดมาคอยบอกกล่าวหรือกระตุ้นเตือนให้ศึกษาหาความรู้ มีเพียงตนเองเท่านั้นที่จะกระตุ้นและผลักดันตนเอง ให้มีความตั้งใจอันมั่นคงที่จะเรียนรู้ต่อไปไม่สิ้นสุด จึงขอให้บัณฑิตทุกคน หมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเอง ดังที่กล่าว เพื่อความสาเร็จและความเจริญมั่นคงในชีวิตและกิจการงานสืบไป ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เวลา ๑๖.๐๕ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บรมราชินีนาถ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เขตจตุจักร พระราชทานพระวโรกาสให้ นายหาน จื้อเฉียง (Mr. Han Zhiqiang) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจาประเทศไทย เฝ้า ถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสเทศกาลตรุษจีน
/ ในวันเดียวกันนี้ …
– ๒ –
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จ การศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ หอประชุมพญางาเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา