วันพฤหัสบดี ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๐๘.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ ๔๕๐๘ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ต่อจากนั้น
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพราน เอลลุคมาน หะยีสาแม อาสาสมัครทหารพรานซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ บ้านเลขที่ ๖/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เสร็จแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่
สิบตรี เอกราช วิชาศาสตร์ ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาลปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญ
ถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ฐานปฏิบัติการกองร้อย
ทหารพรานที่ ๔๓๐๕ และฐานปฏิบัติการชุดควบคุมที่ ๕๔๓ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ อาสาสมัครทหารพราน ฐิติพงศ์ ยอดทอง ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและสำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณแก่ เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างหาที่สุดมิได้