วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน พ.ศ.2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธี วางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัย ณ ที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ในโอกาสนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จในการนี้ด้วย
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ ๓ กราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่น รับการถวายความเคารพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ ต่อจากนั้น ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ณ ที่นั้น นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ แม่ทัพน้อยที่ ๓ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนิน ไปยังอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
เวลา ๑๙.๑๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินถึงยังอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัย เสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายวิชัย เตชะศิริสวัสดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึก แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายอำพล บุญประภากร เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึก แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสร็จแล้ว นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา กราบบังคมทูลรายงาน และขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคาร ที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัย จากนั้น เสด็จออกจากพลับพลาพิธีไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ แล้วทรงวางลงในเบ้า พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย “อาคารศาลจังหวัดสุโขทัย” พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ จากนั้น
เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสร็จแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงาน ศาลยุติธรรม กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณแก่ศาลจังหวัดสุโขทัย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทาน
/ ของที่ระลึก …

– ๒ –

ของที่ระลึก ตามลำดับ จากนั้น นายเริงศักดิ์ วิริยะชัยวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายวิชัย เตชะศิริสวัสดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นศิลาเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประทับรับรอง ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจาก
กองทหารเกียรติยศ จากนั้น ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร
ศาลจังหวัดสุโขทัยเดิมมีชื่อว่า “ศาลเมืองศุโขทัย” ปรากฏตามเอกสารเรื่องตั้งศาลเมืองศุโขทัย รัตนโกสินทร ศก. ๑๑๗ ต่อมาได้มีประกาศเรื่องยุบรวมศาล พุทธศักราช ๒๔๗๔ ได้ยุบรวมศาลจังหวัดสุโขทัยเข้ากับศาลจังหวัดสวรรคโลก ซึ่งยุบรวมศาลได้ประมาณ ๓ ปีเศษ ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอสุโขทัยธานี จังหวัดสวรรคโลก พุทธศักราช ๒๔๗๗ ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนนามจังหวัดและอำเภอบางแห่ง พุทธศักราช ๒๔๘๒ จึงทำให้ศาลจังหวัดสุโขทัยโอนกลับมาที่เดิมและมีสถานะเป็นศาลจังหวัดนับแต่นั้นเป็นต้นมา อาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัยเดิม เป็นอาคารสูง ๒ ชั้น มีห้องพิจารณาคดี ๔ ห้อง ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๒
ได้ก่อสร้างอาคารหลังใหม่ เป็นอาคารสูง ๓ ชั้น มีห้องพิจารณาคดี ๑๔ ห้อง ซึ่งได้เปิดทำการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นมา มีเขตอำนาจการพิจารณาพิพากษาคดี ในท้องที่จังหวัดสุโขทัย รวม ๕ อำเภอ ได้แก่ อำเภอกงไกรลาศ อำเภอคีรีมาศ อำเภอด่านลานหอย อำเภอเมืองสุโขทัย และอำเภอศรีสำโรง
ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการ
ศาลจังหวัดสุโขทัยในครั้งนี้ นับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก นับจาก
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ มีราษฎรจากอำเภอต่าง ๆ อาทิ อำเภอทุ่งเสลี่ยม อำเภอศรีนคร ในจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดใกล้เคียงมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท บริเวณสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย และบริเวณหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย รวมทั้งตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่าน ทุกคนพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง โบกธงพระปรมาภิไธย “ว.ป.ร.” ธงพระนามาภิไธย “ส.ท.” และธงชาติไทย พร้อมเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” อย่างกึกก้อง แสดงออกถึงความจงรักภักดี และความปลื้มปีติที่ได้ชื่นชมพระบารมี
ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
ทรงโบกพระหัตถ์ และแย้มพระสรวลให้แก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ขณะที่รถยนต์
พระที่นั่งเคลื่อนผ่านอย่างช้า ๆ ทั้งนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวง
สำนักพระราชวัง ร่วมกับโรงพยาบาลและหน่วยสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ออกให้บริการด้านสาธารณสุข ดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พร้อมทั้งทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเจลแอลกอฮอล์ และพิมเสนน้ำ รวมถึงให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน

/ เพื่อประกอบอาหาร …
– ๓ –

เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ถูกสุขอนามัย พระราชทานเลี้ยงแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ โดยมีรายการอาหาร อาทิ ข้าวกระเพราลูกชิ้นหมู ข้าวกระเพราหมูสับ ไข่ต้ม ไอศครีมกะทิโบราณ ผลไม้สด และน้ำดื่ม การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปีติแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับเสด็จอย่างหาที่สุดมิได้
เวลา ๐๘.๕๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม ราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายขรรค์ชัย บุนปาน ประธานกรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และผ้าไตร
เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔
– นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) นำ คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน พระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔
– นางพรนิภา ลิมปพยอม และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายกิตติ อภิชนบัญชา นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำ คณะกรรมการสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม และหนังสือเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ต่อจากนั้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางมณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ กรรมการและเลขานุการแผนกอักษรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมด้วย
กรรมการแผนกอักษรศาสตร์ นำ นายพลรวี ประเสริฐสม ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกอักษรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิวัฒนาการภาษาและปริชาน (MSc Evolution of Language and Cognition) ณ ศูนย์วิจัยวิวัฒนาการภาษา มหาวิทยาลัยเอดินบะระ ราชอาณาจักรสกอตแลนด์
เวลา ๑๔.๓๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังศุโขทัย พระราชทานพระวโรกาสให้ นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน นำ คณะผู้บริหาร และพนักงานธนาคารออมสิน เฝ้า ถวายการรับฝากเงิน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน ครบ ๑๐๘ ปี วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ต่อจากนั้น

/ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ …

– ๔ –

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานพระวโรกาสให้ นายภัคพล งามลักษณ์ ประธานคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และคณะ เฝ้า ถวายรถยนต์ เพื่อทรงใช้ในการปฏิบัติพระกรณียกิจ และทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย
เวลา ๑๔.๕๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระวโรกาสให้ นายอรรฐพนธ์ ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการที่มาดำรงตำแหน่งใหม่ กับครูที่ปฏิบัติงานโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเวลา ๓๐ ปี เฝ้า รับพระราชทานเครื่องหมายที่ระลึก และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เฝ้า รับพระราชทานเหรียญกระดานชนวน และกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ กับถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานพระโอวาท ความว่า ยินดีมาก ที่ได้เห็นความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจทางการศึกษาของโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการเตรียมความพร้อมทั้งด้านวิชาการ
และคุณธรรมความประพฤติให้แก่นักเรียน นักเรียนทั้งหลายที่สำเร็จการศึกษาในวันนี้ คงจะได้ตระหนักทั่วกันว่า ความสำเร็จที่ได้รับนี้ เป็นผลมาจากความอุตสาหะพากเพียรของแต่ละคน นับว่าเป็นความสำเร็จขั้นต้น ที่สร้าง ความภาคภูมิใจให้แก่นักเรียนและครอบครัวได้อย่างยิ่ง ในภายภาคหน้า นักเรียนจะได้ดำเนินชีวิตในสังคมที่กว้างขึ้น ทั้งในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ทั้งในการประกอบอาชีพการงาน ถ้าแต่ละคนยังคงพัฒนาตนเอง ให้มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยู่เสมอ รู้รักษากิริยามารยาทให้ดี มีสัมมาคารวะ รู้จักประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกาลเทศะ
ตามแนวทางที่ได้รับการฝึกฝนอบรมจากโรงเรียนแล้ว เชื่อได้ว่า ทุกคนจะประสบความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจ ในขั้นสูงขึ้นไปได้อย่างแน่นอน
เวลา ๑๑.๑๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง พระราชทานพระวโรกาสให้ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน นำ นักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เฝ้า รับพระราชทานวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานพระโอวาท ความว่า ความสำเร็จนั้น ย่อมเป็นที่ปรารถนาอย่างยิ่งของคนเรา แต่การที่จะประสบความสำเร็จได้ จำเป็นต้องอาศัยความอดทนและความเพียรอย่างมาก ความสำเร็จทางการศึกษาในวันนี้ เป็นตัวอย่างอันดีที่แสดงให้เห็นว่า หากแต่ละคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ด้วยความอดทนและความเพียรแล้ว ทุกคนย่อมประสบความสำเร็จ ได้ตามประสงค์ ต่อไปภายหน้า ไม่ว่าจะไปศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพใดก็ตาม ก็ขอให้ทุกคนรักษาและเพิ่มพูน
คุณสมบัตินี้อย่างต่อเนื่อง จะได้ช่วยกันสร้างสรรค์ความเจริญ ให้แก่ตนเองและส่วนรวม ซึ่งถือเป็นความสำเร็จ ที่ยิ่งใหญ่ ที่ควรแก่การภูมิใจได้อย่างแท้จริง
/ ในวันเดียวกันนี้ …
– ๕ –

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ ภารกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี