วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันพฤหัสบดี  ที่  ๙  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๖

 

วันนี้ เวลา  ๑๗.๑๒  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม และวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เมื่อเสด็จเข้าพระวิหารวัดมกุฏกษัตริยาราม สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงรับผ้าไตร
จากเจ้าพนักงานศุภรัต ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าหน้าอาสน์สงฆ์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชา
พระพุทธปฏิมา พระประธานพระวิหาร ทรงกราบ ทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธาน พระราชทานเจ้าพนักงาน
ภูษามาลา เสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่กรมการศาสนากราบบังคมทูลรายงานจำนวนพระสงฆ์ จบแล้ว ทรงหยิบผ้าไตร
ที่พานแว่นฟ้าพาดระหว่างพระกร ทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิม แล้วทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ ๒ เมื่อพระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรมแล้ว พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐิน เสร็จแล้ว ทรงถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ เจ้าอาวาส
วัดมกุฏกษัตริยารามถวายของที่ระลึก ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท จากนั้น
เสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ทรงวางพวงมาลัย แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ทรงกราบ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

เวลา  ๑๗.๕๒  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญ
พระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานศุภรัต ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าหน้าอาสน์สงฆ์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธสิหังคปฏิมากร พระประธานพระอุโบสถ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ทรงกราบ ทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธาน พระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลา เสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่กรมการศาสนากราบบังคมทูลรายงานจำนวนพระสงฆ์ จบแล้ว ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้าพาดระหว่างพระกร ทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิม แล้วทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ ๒ เมื่อพระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรมแล้ว พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐิน เสร็จแล้ว ทรงถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ต่อจากนั้น พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก เสร็จแล้ว
ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามถวายของที่ระลึก
ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังปราสาท

/ประดิษฐาน …

 

– ๒ –

 

ประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ทรงวาง
พวงมาลัย แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ทรงกราบ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จ
พระราชดำเนินกลับ

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๗.๔๒ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ ณ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นวันที่ ๑

อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๑๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน

รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ
วิทยพิมาน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ไปทอดพระเนตรอาคารศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปตท.สผ. อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ซึ่งจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านต่าง ๆ อาทิ เทคโนโลยีด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม เทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและธุรกิจใหม่

ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๐.๐๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์พัฒนาบุคลากรและนวัตกรรม เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ณ วังจันทร์วัลเลย์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
โดยศูนย์พัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมขั้นสูง และพัฒนาองค์ความรู้รูปแบบใหม่ ตลอดจนวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากร กระบวนการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเชิงบูรณาการ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในการพัฒนาภารกิจหลัก ๔ ด้านของสถาบันการบินพลเรือน ได้แก่ พัฒนาบุคลากรด้านการบิน พัฒนาบุคลากรในทักษะด้านการบินระดับสูง พัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และระบบ
เพื่อการใช้งานสำหรับภารกิจและต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม และวิจัยและพัฒนาร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชน ในการนี้ ทอดพระเนตรภารกิจในภาพรวมของศูนย์พัฒนาบุคลากรและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคน
ด้านการบิน และเทคโนโลยี วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านการบินร่วมกับหน่วยงานในระดับประเทศและนานาชาติ สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามบินนวัตนภา วังจันทร์วัลเลย์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร