วันพฤหัสบดี ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๓.๕๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้
คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับ ดังนี้
– นายจิ้ง พิพัฒน์เวช ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าเล่าปุนเถ้ากง นำ ผู้แทนศาลเจ้า
เล่าปุนเถ้ากง ทรงวาด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน และสิ่งของต่าง ๆ สำหรับพระราชทานแก่สำนักงานโครงการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ใช้ในการช่วยเหลือราษฎรในถิ่นทุรกันดาร
– รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก นายแพทย์เพิ่มยศ โกศลพันธุ์ ประธานคณะกรรมการ
จัดงาน “๕๐ ปี น้องใหม่จุฬา ฯ ๒๕๑๒” นำ คณะกรรมการจัดงาน “๕๐ ปี น้องใหม่จุฬา ฯ ๒๕๑๒”
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมการกุศลตลอดปี ๒๕๖๒
สมทบกองทุนจุฬาลงกรณ์พระบรมราชสมภพ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งกราบบังคมทูลรายงานกิจกรรมที่ดำเนินการ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึก
– นางจิตปอง สาตรพันธุ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
เวลา ๑๕.๓๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงพระสุหร่ายเทวรูปพระอิศวร พระแม่อุมาเทวี
พระพิฆเนศวร พระพรหม พระนารายณ์ พระแม่ลักษมี และพระแม่ภูมิเทวี ในการพระราชพิธี
ตรียัมพวาย – ตรีปวาย ในการนี้ พระราชทานเงินแก่ประธานพระครูพราหมณ์ ผู้เป็นประธาน
ในการประกอบพิธี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๒๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการ “แขกไปใครมา” ณ แวร์เฮ้าส์ สามสิบ (Warehouse 30) เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว
จังหวัดจันทบุรี เพื่อทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของเด็ก โรงเรียนดังกล่าวเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ

/ บูรณาการความรู้ …
-๒-

บูรณาการความรู้วิชาต่าง ๆ โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ ได้แก่ การเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษ ได้นำการสอนด้วยวิธีเล่านิทานมาใช้ เริ่มจากชั้นอนุบาล เพื่อให้คุ้นชินกับภาษา
สามารถออกเสียงสำเนียงที่ถูกต้อง ซึ่งผู้สอนเป็นครู ตชด. ที่เป็นนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ และ
ครูคุรุทายาท ที่ได้รับทุนพระราชทานไปฝึกอบรมที่ประเทศนิวซีแลนด์ เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรกิจกรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งนำทรัพยากรในท้องถิ่นมาแปรรูปและเพิ่มมูลค่า มีผู้ปกครองมาให้ความรู้ เพื่อสร้าง
การมีส่วนร่วมของโรงเรียนกับชุมชน จากนั้น ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ และ
หน่วยแพทย์พระราชทาน ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกให้บริการราษฎรในพื้นที่
ในการนี้ ทรงรับเด็กหญิงอายุ ๗ ปี ซึ่งป่วยด้วยโรคท้าวแสนปมชนิดรุนแรงไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์
เวลา ๑๑.๑๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่
ชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยมีการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีพัฒนาการสมวัย ส่วนใหญ่มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ เนื่องจาก
ได้รับประทานอาหารครบ ๕ หมู่ จากผลผลิตในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมการถนอมอาหาร กิจกรรมการฝึกอาชีพ จากนั้น ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ และหน่วยแพทย์และ
หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกให้บริการราษฎรในพื้นที่
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๓.๕๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ
ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองแดง ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน ทั้งชาวไทย ชาวกัมพูชา และชาวลาว ในการนี้
ทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน พบว่า มีพืชผักเพียงพอ แต่ถั่วเมล็ดแห้ง
และเนื้อสัตว์มีน้อย จึงต้องจัดซื้อเพิ่ม และดำเนินการถมแอ่งน้ำขยายเป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์และปลูกถั่วเพิ่ม
ตามพระราชดำริ โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ เฝ้าทูลละอองพระบาท
กราบบังคมทูลรายงานผลการเรียน และทอดพระเนตรผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาทิ การอนุรักษ์กล้วยไม้เหลืองจันทบูร
การทำน้ำตาลและน้ำส้มสายชูหมักจากเงาะ จากนั้น ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
และหน่วยแพทย์พระราชทาน ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกให้บริการราษฎรในพื้นที่
สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โรงเรียนบ้านคลองครก ตำบลพวา
อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร