วันพฤหัสบดี ที่20 ธันวาคม พ.ศ.2561

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2561

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๖ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
ความว่า บัณฑิตทั้งหลายได้ผ่านการศึกษาอบรมวิชาการขั้นสูงมาเป็นอย่างดี ถือว่าเป็นผู้มีวิทยฐานะสูงกว่าคนทั่วไปอีกจำนวนหนึ่งในสังคม ในโอกาสที่แต่ละคนจะได้ออกไปทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่น จึงใคร่จะกล่าวถึงจริยธรรมข้อหนึ่งซึ่งสำคัญมาก คือการอ่อนน้อมถ่อมตน การอ่อนน้อมถ่อมตนนี้ เป็นความประพฤติปฏิบัติที่ยอมรับกันว่า เป็นเครื่องประสานสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดี เพราะการปฏิบัติอย่างสุภาพอ่อนโยนและอ่อนน้อมเข้าหากัน ย่อมทำให้คนเราอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ตรงข้ามกับการปฏิบัติอย่างแข็งกร้าวรุนแรง ซึ่งทำให้เกิดความขัดแย้งและความแตกแยกร้าวฉาน ด้วยเหตุนี้ บัณฑิตทุกคนจึงควรรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนต่อบุคคลทั่วไป ถ้าทำได้ แต่ละคนย่อมได้รับความรัก ความนับถือ ความร่วมมือร่วมใจจากบุคคลทุกฝ่าย อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จและความเจริญมั่นคงทั้งในชีวิตและกิจการงานทุกอย่าง
เวลา ๑๓.๕๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
ความว่า การสร้างความสำเร็จในกิจการงานทุกอย่างทุกระดับนั้น จำเป็นต้องใช้วิชาความรู้และความสุขุมรอบคอบประกอบกัน วิชาความรู้ เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับใช้ปฏิบัติงาน และแก้ไขอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ส่วนความสุขุมรอบคอบ เป็นปัจจัยส่งเสริมให้นำความรู้มาใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งยังเป็นเครื่องป้องกันความผิดพลาดเสียหายในการทำงานอีกด้วย ที่กล่าวดังนี้ เพราะผู้มีความสุขุมรอบคอบ ย่อมศึกษาพิจารณางาน ตลอดจนอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในงานอย่างละเอียดถี่ถ้วน จนเมื่อ เข้าใจกระจ่างลึกซึ้งแล้ว ค่อยกำหนดแนวทางและวิธีการ มาใช้ปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องตรงจุด บัณฑิตทั้งหลายเป็นผู้มีความรู้พร้อมอยู่แล้ว จึงควรจะได้พยายามฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีความสุขุมรอบคอบ อยู่เสมอ
เวลา ๐๘.๕๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่ม
กันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ หอประชุมโรงเรียน
โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ อำเภอโพธิ์ชัย และหอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

/ในวันเดียวกันนี้…

– ๒ –

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๒๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ณ หอประชุม
ที่ว่าการอำเภอภูสิงห์ และหอประชุมที่ว่าการอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๕๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไปยังท่าอากาศยานแม่สอด
เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง
บ้านมอป่า อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ทรงติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ศูนย์การเรียนชุมชน ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านมอป่า ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นห่างไกล ในรูปแบบการจัด การศึกษาตลอดชีวิต เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ ทั้งด้านวิชาการ และทักษะอาชีพที่สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคเอกชน จัดสร้างอาคารเรียน และมอบสื่อการเรียนการสอน เพื่อสามารถสืบค้นข้อมูลได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทย ซึ่งทางศูนย์ ฯ เป็นพื้นที่ขยายผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาไทย เพื่อการสื่อสารที่จะขยายผลสู่ชุมชน ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เช่น การดำเนินกิจกรรมสร้างป่า สร้างรายได้ ที่ทำให้ชุมชนมีพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้น มีรายได้จากการปลูกพืชเศรษฐกิจ อาทิ กล้วย ขมิ้น หน่อไม้
และบุก นอกจากนี้ ยังเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการลดการใช้สารเคมีในการปลูกพืช ซึ่งจะช่วยลดมลพิษในอากาศและในแหล่งน้ำ ส่งผลให้มีสุขอนามัยที่ดีขึ้น ต่อจากนั้น
เวลา ๑๐.๓๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตีนดอย
อำเภอท่าสองยาง ซึ่งตั้งขึ้นตามพระราชดำริ เพื่อขยายโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลได้มีสถานศึกษา มีความรู้ อ่านออกเขียนได้ ทำให้การสานต่อกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริเกิดความต่อเนื่อง ประสบผลสำเร็จ
ในทุกด้าน ครู ตชด.ทุกนาย รักและดูแลเด็กเป็นอย่างดี มีแนวคิดที่จะพัฒนาโรงเรียน “ทำโรงเรียนให้เหมือนบ้าน ดูแลนักเรียนให้เหมือนบุตรหลาน” หาวิธีการสอนช่วยพัฒนาความสามารถเด็ก เช่น สอนคณิตคิดเร็ว
สอนคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ ยังใช้พื้นที่ที่มีอยู่มากถึง ๕๐ ไร่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปลูกกล้วยไว้บริโภค
ที่เหลือนำไปแปรรูปเป็นกล้วยตาก กล้วยฉาบ กล้วยสุกนำไปเลี้ยงไก่ไข่ ช่วยลดต้นทุนอาหาร ไข่ไก่ที่ได้นำไป
ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ให้เด็กเรียนรู้ บ้านตีนดอย เป็นหมู่บ้านในถิ่นทุรกันดาร ตั้งมานานกว่า ๓๐ ปี
การคมนาคมยังยากลำบาก สาธารณสุขที่อยู่ใกล้ที่สุด คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยนกกก
ห่างออกไป ๑๖ กิโลเมตร หากเจ็บป่วยหนักบางครั้งไม่สามารถส่งตัวผู้ป่วยไปรักษาได้ทันเวลา หน่วยแพทย์ พระราชทานจากโรงพยาบาลท่าสองยาง และหน่วยทันตกรรมพระราชทาน จากมหาวิทยาลัยมหิดล ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพนักเรียนและประชาชน ส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจ และมีผู้ป่วยเด็กเป็นโรคหัวใจ พิการแต่กำเนิด ที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ ๑ ราย จากนั้น

/เวลา ๑๓.๓๙ น….

– ๓ –

เวลา ๑๓.๓๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป
ทรงติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหม่อมราชวงศ์เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน
บ้านเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน ให้การส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ จัดทำโครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ ในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริฯ เพื่อให้การสนับสนุนโรงเรียนและชุมชนที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดาร ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ โดยมีการติดตาม ประเมินผลตลอดในระยะ ๕ ปี นอกจากนี้
ยังจัดส่งครูไปอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ที่ฝึกให้นักเรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ และยังจัดสอนเสริมในช่วงหลังเลิกเรียน พร้อมติดป้ายคำศัพท์ และความรู้รอบตัวไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ ซึ่งรวมถึงการจัดทำแปลงเกษตร ที่มีการขยายองค์ความรู้ไปสู่ชุมชน ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้การขยายโอกาส
ทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร สมควรแก่เวลา จึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร