วันพฤหัสบดี ที่ 2 กันยายน พ.ศ.2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔
วันนี้ เวลา ๑๔.๒๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสาวรจิต วัฒนสินธุ์ ประธานกรรมการแผนกวิทยาศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล และนางสาวศุภจิตรา ชัชวาลย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการแผนกวิทยาศาสตร์ นา นายพชร บุญรัตน์ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิทยาศาสตร์ ประจาปี ๒๕๖๓ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาจุลชีววิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกัน ณ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา