วันพฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2564

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๑๔.๔๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราโชวาท ความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล นับเป็นผู้มีส่วนอย่างสำคัญในการพัฒนาสังคม
และประเทศชาติ เพราะได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย และให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด อันเป็นการฟื้นฟูและเสริมสร้างกำลังกายพลังใจ ให้ผู้เจ็บป่วยและผู้รับบริการทุกคนได้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง สามารถเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของชาติบ้านเมืองได้ บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา
จากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และกำลังจะได้ออกไปประกอบวิชาชีพพยาบาล
จึงควรภาคภูมิใจในคุณค่าและความสำคัญของวิชาชีพนี้ แล้วตั้งใจพยายามปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกำลัง ด้วยความรู้ในหลักวิชา ความสามารถในการนำความรู้ไปปรับใช้ ความยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และความมั่นคงหนักแน่นในคุณธรรม ถ้าแต่ละคนปฏิบัติได้ดังนี้ ก็จะเป็นการทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ อันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญทั้งแก่ตน แก่ทุกคนในสังคม และแก่ส่วนรวมประเทศชาติ
เวลา ๑๕.๕๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราโชวาท ความว่า บัณฑิตทั้งหลายเมื่อได้สมัครใจเข้ามาศึกษาเล่าเรียนในสถาบันแห่งนี้
และตั้งใจศึกษาอบรมทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จนสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแล้ว เชื่อว่าแต่ละคน
ย่อมเห็นคุณค่าของการพัฒนาตนเอง ว่าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างสรรค์ความสำเร็จ ในวันรับปริญญานี้
จึงเป็นโอกาสอันดี ที่แต่ละคนจะได้คิดพิจารณาถึงการพัฒนาตนเองอีกขั้นหนึ่ง เพื่อความสำเร็จในการประกอบอาชีพการงานต่อไปภายหน้า การพัฒนาตนเองดังกล่าวนั้น ทำได้หลายทาง ทางหนึ่ง คือด้วยการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้กว้างขวางลึกซึ้งยิ่ง ๆ ขึ้นอยู่เสมอ เพื่อให้ทันการณ์ ทันงาน ทันโลก และเท่าทันความเปลี่ยนแปลง ทางหนึ่ง คือด้วยการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงานทุกฝ่ายทุกระดับ เพื่อให้เป็นผู้มีความสามารถ
ที่จะปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ อีกทางหนึ่ง คือด้วยการสร้างสมอบรมคุณธรรม

/ ความสุจริต …

-๒-

ความสุจริต เพื่อให้เป็นผู้มีปัญญารู้คิดที่จะประพฤติตนปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความเจริญก้าวหน้าได้แท้จริง
หากบัณฑิตจะได้นำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติ ก็จะเป็นประโยชน์แก่ตนเอง ตลอดถึงส่วนรวม
และประเทศชาติอย่างยิ่ง
เวลา ๐๘.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญบัฏสมณศักดิ์
พระพรหมมงคลวัชราจารย์ ศาสนกิจวิธานโกศล สังฆโสภณญาณปยุต วิสุทธศีลาจารนิวิฐ พิพิธธรรมคุณสุนทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง
เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระราชภาวนาพัชรญาณ วิปัสสนาวิธานธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ วัดเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระราชวชิรธรรมาจารย์
ภาวนาวิธานธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ วัดเกษรศีลคุณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
เวลา ๑๒.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระราชวชิรธรรมากร
สุนทรภาวนาวรกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ วัดป่าบ้านเพิ่ม อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่
พระราชภาวนาวชิรากร สุนทรญาณวรกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ วัดอุดมมงคลวนาราม อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี