วันพฤหัสบัดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๕.๐๖ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เวลา ๑๖.๒๕ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเชิงเลน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอชาติตระการ หอประชุมโรงเรียนบ้านน้ำจวง หอประชุมโรงเรียนบ้านร่มเกล้า อำเภอชาติตระการ และหอประชุมโรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ ๒๓ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
เวลา ๐๙.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร ส่วนตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๑.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเลย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาแห้ว หอประชุมที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย และหอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย