วันพฤหัสบดี ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริ ฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาแตรว อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๕/๑๐๒๕
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ ซึ่งเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน ๑๙๘ คน มีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่กำลังศึกษาอยู่ จำนวน ๑๒ คน
ในการนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน โครงการนำร่องการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรในโรงเรียน “กล้วยกรอบ” กิจกรรมฝึกอาชีพ เช่น ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม การทอผ้าไหม การทอเสื่อกก และกิจกรรมกลุ่มแม่บ้าน เป็นต้น ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาแตรว โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งปลูกพืชผักสวนครัว ประมง และปศุสัตว์ พร้อมขยายผลสู่ชุมชน เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพลง “อายัยลำแบ” ในโอกาสนี้ พระราชทาน
พระราชดำรัส เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครูและข้าราชการด้วย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๒๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ครั้งที่ ๕/๑๐๒๖ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ ซึ่งเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
มีนักเรียน จำนวน ๑๒๒ คน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑ ในการนี้ ทอดพระเนตร
กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมห้องสมุด การอบรมหลักสูตรระยะสั้น เช่น การทำเจลแอลกอฮอล์ การจัดดอกไม้
และการซ่อมคอมพิวเตอร์ กิจกรรมอาหารกลางวัน กิจกรรมการเกษตร จัดกิจกรรมแบบเกษตรผสมผสาน
ปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ผล และถั่วเขียว กับกิจกรรมประมง และปศุสัตว์ กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และกิจกรรม
ร้านค้า ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัส เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครูและข้าราชการด้วย