วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
วันนี้ เวลา ๐๗.๒๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ
ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เวลา ๑๗.๓๘ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดหนองน้ำขุ่น อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
สิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โดยเสด็จในการนี้ด้วย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๔๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค
ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ณ วัดท่าโขลง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษฏ์ อำเภอบางปลาม้า และหอประชุมอำเภอสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี