วันพุธ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2560

วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จ
การฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ ๔๐ และรุ่นที่ ๔๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้น
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรคไต แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย เสร็จแล้ว
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมผู้ป่วย ณ หน่วยไตเทียมมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์
เวลา ๑๕.๑๒ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ นำ ศิลปินแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานโล่ และเข็มเชิดชูเกียรติ ดังนี้
๑. สาขาทัศนศิลป์ ด้านประณีตศิลป์ – ทอผ้า นางคำสอน สระทอง
๒. สาขาทัศนศิลป์ ด้านภาพถ่าย นายเดโช บูรณบรรพต
๓. สาขาทัศนศิลป์ ด้านจิตรกรรม นางลาวัณย์ อุปอินทร์
๔. สาขาทัศนศิลป์ ด้านสถาปัตยกรรมไทยประเพณี รองศาสตราจารย์เสนอ นิลเดช
๕. สาขาวรรณศิลป์ นายกิตติศักดิ์ มีสมสืบ
๖. สาขาวรรณศิลป์ นางชูวงศ์ ฉายะจินดา
๗. สาขาวรรณศิลป์ นายธัญญา สังขพันธานนท์
๘. สาขาวรรณศิลป์ ศาสตราจารย์พิเศษ เรืองอุไร กุศลาชัย
๙. สาขาศิลปะการแสดง ด้านดนตรีไทยสากล นายธนิสร์ ศรีกลิ่นดี
๑๐. สาขาศิลปะการแสดง ด้านการแสดงพื้นบ้าน – ช่างฟ้อน นางบัวเรียว รัตนมณีภรณ์
๑๑. สาขาศิลปะการแสดง ด้านภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ นายสมบัติ เมทะนี
๑๒. สาขาศิลปะการแสดง ด้านการแสดงพื้นบ้าน – ดีเกร์ฮูลู นายหะมะ แบลือแบ
ในโอกาสนี้ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม คณะอนุกรรมการอำนวยการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ และผู้ติดตามศิลปินแห่งชาติ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

/เวลา ๑๕.๔๔ น…

– ๒ –

เวลา ๑๕.๔๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคาร
ชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลโท นายแพทย์ธำรงรัตน์
แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ นางสาวพิราวรรณ น้ำดอกไม้ ผู้แทนจัดงาน “โปรเจค อาวร์ บีเลิฟด์ คิง เอ็กซิบิชั่น” (Project Our Beloved King Exhibition) และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการประมูลผลงานศิลปะในโครงการ “โปรเจค อาวร์ บีเลิฟด์ คิง” (Project Our Beloved King) สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๕๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
จัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๔๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล (พิธีกงเต๊ก) ถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปที่หน้าพระแท่นมหาเศวตฉัตร พระสงฆ์จีน ๒๑ รูป สวดพระพุทธมนต์ เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณข้ามสะพาน และนำเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่ง
ดุสิตมหาปราสาท โดยหม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เชิญเครื่องทองน้อย และพลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล
เชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดหน้าพระที่นั่งด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธี พระสงฆ์จีนสวดพระพุทธมนต์ จากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพาน
ที่หัวสะพาน ทรงรับกระดาษเงิน กระดาษทอง แล้วพระราชทานให้เจ้าพนักงานนำไปเผา พระสงฆ์จีนตั้งขบวน
สวดพระพุทธมนต์นำดวงพระวิญญาณเสด็จพระราชดำเนินข้ามสะพานโอฆสงสาร เที่ยวไปจนครบ ๓ รอบ ขณะนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อย และธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณ ทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพาน เมื่อทรงพระดำเนินลงท้ายสะพานรอบที่ ๓ พระสงฆ์จีน
หยุดยืนสวดด้านข้างมณฑลพิธี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพาน
ที่ท้ายสะพาน ทรงรับกระดาษเงิน กระดาษทอง แล้วพระราชทานให้เจ้าพนักงานนำไปเผา พระสงฆ์จีนตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำดวงพระวิญญาณเสด็จพระราชดำเนินข้ามสะพานโอฆสงสาร เที่ยวกลับจนครบ ๓ รอบ ขณะนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อย และธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณ ทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพาน พระสงฆ์จีนยืนสวดหน้ามณฑลพิธี เมื่อพระสงฆ์จีนสวดจบ
ได้เชิญดวงพระวิญญาณเสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดหน้าพระที่นั่งด้านตะวันตก ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มดวงพระวิญญาณ พระสงฆ์จีนยืนสวดพระพุทธมนต์ แล้วออกจากพระที่นั่ง ทรงกราบพระพุทธรูปที่หน้าเครื่องนมัสการ และทรงกราบที่หน้าพระโกศพระบรมศพ แล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

/ในวันเดียวกันนั้น…

– ๓ –

ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๕.๓๔ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิงเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปทอดพระเนตรการทำงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี (พอ.สว.) ที่โปรดให้ไปตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ในโอกาสที่เสด็จไปทรงเยี่ยม และพระราชทานสิ่งของแก่ราษฎร ณ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ที่เฝ้าถวายเงินสมทบทุน และสนับสนุนกิจกรรม
ของหน่วยแพทย์ พอ.สว. พระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการ อนุกรรมการ และเครื่องหมาย พอ.สว.
เข็มพระนามาภิไธย สว. และโล่ พระราชทานสิ่งของต่าง ๆ แก่ผู้ใหญ่บ้าน ครู และผู้สูงอายุ ต่อจากนั้น
ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เมื่อเจ็บป่วยไปรับการบริการ
ที่โรงพยาบาลดอยเต่า จากนั้น ทอดพระเนตรการทำงานของหน่วยแพทย์ พอ.สว. กับหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่โปรดให้ไปตรวจรักษาผู้เจ็บป่วย มีผู้ไปรับบริการ ตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน ๒๕๒ คน และตรวจรักษาด้านทันตกรรม มีผู้ป่วยที่ส่งต่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัด และส่วนกลาง จำนวน ๑๔ คน นอกจากนี้ ป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านม โรคท่อน้ำตาอุดตัน ทั้งนี้โปรดพระราชทานเงินเป็นค่าใช้จ่าย
ในครอบครัว และทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิก พอ.สว. จังหวัดเชียงใหม่ เฝ้า ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ ๑ เมื่อปี ๒๕๑๒ ปัจจุบัน มีสมาชิก พอ.สว. จำนวน ๓,๗๓๖ คน
และมีพระดำรัสกับสมาชิก พอ.สว. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่