วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2561

วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๔.๓๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการประจำปีนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๑ หัวข้อ “ก้าวต่อไปในสังคมผู้สูงอายุ” ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี
โรงพยาบาลศิริราช
เวลา ๑๗.๓๕ น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงาน “วันสตรีไทย” ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เวลา ๑๑.๓๘ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเป็นประธาน “งานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด ครบ ๗๘ ปี” ณ อาคารภูมิสิริ
มังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๒.๕๘ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ เสด็จไปทรงเยี่ยมผู้ป่วยในโครงการ “โฮม เฮลธ์ แคร์” (Home Health Care) ณ บ้านเลขที่
๒๐๓/๒๒๗ หมู่ที่ ๑ บางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ และทรงเยี่ยมกลุ่มเพื่อนรัก
ณ โรงพยาบาลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ