วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2561

วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดนิทรรศการ “ซีเอเอส อินโนเวชั่น เอ็กซ์โป (แบงค็อก) ๒๐๑๘” (CAS Innovation EXPO (Bangkok) 2018) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๓.๒๙ น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ และท่านผู้หญิงนราวดี ชัยเฉนียน กรรมการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ นำ ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายจารุ เตชะเลิศไพศาล ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๓ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเคมี (Chemistry) จากมหาวิทยาลัยเทกซัส เอแอนด์เอ็ม สหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
– นายชัยรัตน์ พลมุข ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๕
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเอเชียศึกษา เน้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (Asian Studies (Southeast Asian Concentration) ) จากมหาวิทยาลัยคอร์แนล สหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
เวลา ๑๔.๔๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมล ศุขสวัสดิ ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๘.๐๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ
“สุนทราภรณ์ถวายความจงรักภักดี” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
และทรงขับร้องเพลงสุนทราภรณ์ร่วมกับวงดนตรีไทย และวงดนตรีสุนทราภรณ์ ณ หอประชุมใหญ่
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร