วันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ.2561

วันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

เมื่อวันอังคาร ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๔๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากบ้านเลขที่ ๙๐๕ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็นที่ประทับแรม ไปทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ณ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างขึ้น เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้ ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรการดำเนินงานเพื่อบริการประชาชน ได้แก่ มุมเด็กและครอบครัว มุมเทคโนโลยีสารสนเทศ กับทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการตำนานเมืองอุไทยเก่า ซึ่งรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของจังหวัดอุทัยธานี ให้ผู้สนใจได้เรียนรู้ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ณ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้น เพื่อผู้ต้องขังในเรือนจำได้มีแหล่งเรียนรู้ มีพื้นที่ในการอ่านหนังสือและทำกิจกรรมต่าง ๆ ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตร มุมศิลปวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี มุมสุขภาพ และมุมอาชีพ นอกจากนี้ ได้ทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการจัดโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังแต่ละประเภทคดี ซึ่งเป็นกิจกรรมห้องที่ใช้หนังสือสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษ ให้ไปศึกษาค้นคว้าหนังสือที่ตนเองสนใจแล้วนำมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อน เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปทรงเปิด “สำนักงานเทศบาลเมืองอุทัยธานี” ณ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งสร้างขึ้นทดแทนอาคารที่ทำการหลังเดิม เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของ เขตชุมชนเมือง โดยก่อสร้างให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้ประชาชนที่ไปรับบริการและติดต่อราชการได้ สะดวกขึ้น ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติความเป็นมาของเทศบาลเมืองอุทัยธานี ซึ่งเดิมเป็นสุขาภิบาลเมืองอุทัยธานี ต่อมามีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองอุทัยธานี เมื่อพุทธศักราช ๒๔๗๘
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๓.๒๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปทรงเปิด “ห้องสมุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙” ณ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ศึกษาค้นคว้าหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนแก่นักเรียนและประชาชน เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมของนักเรียนที่ค้นคว้าจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เช่น การค้นคว้าเรื่องนกเงือกราชินี เรื่องโครงงานอาชีพ และเรื่องดนตรีไทย เป็นต้น สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม ณ บ้านเลขที่ ๙๐๕ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี