วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2561

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
วันนี้ เวลา ๑๖.๔๕ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปประทานรางวัลแก่นักเรียน นักศึกษาผู้ชนะการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑๓ และทอดพระเนตรนิทรรศการ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพวงมาลาถวาย
ราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
วงเวียนเทพสตรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี