วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2560

วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๑๔ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จออก
ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พระราชทานพระวโรกาสให้ นายสุจินต์
ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
เฝ้า รับพระราชทานถุงยังชีพ และรับพระราชกระแสความห่วงใยจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานแก่ ราษฎรที่ประสบอุทกภัย กับนายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เฝ้า กราบทูลรายงาน เกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๒.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ณ วัดคูหาภิมุข
วัดนิโรธสังฆาราม อำเภอเมืองยะลา และหมู่บ้านปิยะมิตร ๒ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา