วันพุธ ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2560

วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ เสด็จแทนพระองค์ไปทรงร่วมในการบำเพ็ญกุศล (พิธีกงเต๊ก)
ซึ่งนายเจริญ และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี พร้อมครอบครัว จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๔๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่
ทีจี ๖๖๕ กลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จังหวัดสมุทรปราการ