วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ.2560

วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๘.๐๓ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการ
แผนกแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงมัทนา หาญวนิชย์ กรรมการ
และเลขานุการแผนกแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล และศาสตราจารย์นายแพทย์วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการแผนกแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล นำ ผู้ได้รับพระราชทานทุนไปศึกษาต่อ และผู้ได้รับพระราชทานทุนไปศึกษาต่อที่สำเร็จการศึกษาและเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว เฝ้าทูลละออง
พระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายแพทย์รณพิชัย โชคสุวัฒนสกุล ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี
๒๕๖๐ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา ไปศึกษาอบรมด้านสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ (Basic Electrophysiology, Clinical Cardiac Electrophysiology Fellowship program and Master of public Health) ณ มหาวิทยาลัยมิชิแกน (University of Michigan) สหรัฐอเมริกา
– นายแพทย์ประสิทธิ์ เผ่าทองคำ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี ๒๕๕๑ ศึกษาวิจัยด้านโรคประสาท
พันธุศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (Oxford University) สหราชอาณาจักร ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน อายุรศาสตร์ ณ ศูนย์การแพทย์อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein Medical Center) สหรัฐอเมริกา และ ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเวชพันธุศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน (Washington University) สหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
– นายแพทย์วรพจน์ นิลรัตนกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี ๒๕๕๓ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการแพทย์ระดับเซลล์และโมเลกุล (Cellular and Molecular Medicine) ณ มหาวิทยาลัยจอห์น
ฮ็อพกินส์ (Johns Hopkins School of Medicine) สหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงาน ผลการศึกษา
– แพทย์หญิงทวิติยา สุจริตรักษ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี ๒๕๕๔ สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาเอก สาขาระบาดวิทยาโรคติดเชื้อ (Infectious Disease Epidemiology) ณ มหาวิทยาลัยจอห์น
ฮ็อพกินส์ (Johns Hopkins School of Medicine) สหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงาน ผลการศึกษา
– แพทย์หญิงศรีสกุล จิรกาญจนากร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี ๒๕๕๕ สำเร็จการศึกษาเป็นแพทย์ เฉพาะทาง (Research fellow) ด้านหัวใจวายและการเปลี่ยนอวัยวะ (Heart Failure and Transplantation) ณ เคลฟแลนด์คลินิก (Cleveland Clinic) สหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงาน
ผลการศึกษา
/- แพทย์หญิงพัทธมน …..
– ๒ –

– แพทย์หญิงพัทธมน ปัญญาแก้ว ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี ๒๕๕๖ สำเร็จการศึกษาเป็นแพทย์
เฉพาะทาง (Research fellow) ด้านโรคพาร์กินสัน และกลุ่มโรคการเคลื่อนไหวผิดปรกติ ณ สถาบันสุขภาพ แห่งชาติ คลินิก เซ็นเตอร์ เบเธสดา (National Institute of Health, Clinic Center, Bethesda)
รัฐแมรีแลนด์ สหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
– นายแพทย์จุลจักร ลิ่มศรีวิไล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี ๒๕๕๗ สำเร็จการศึกษาเป็นแพทย์
เฉพาะทาง (Research fellow) ด้านโรคลำไส้อักเสบ (Inflammatory bowel diseases) ณ มหาวิทยาลัย มิชิแกน (Michigan University) สหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
– นายแพทย์รองพงศ์ โพล้งละ ภาควิชาอายุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ผู้ได้รับพระราชทานทุนราชอาณาจักรสวีเดน ประจำปี ๒๕๕๕ สำเร็จการศึกษาระดับ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยาของโรคติดเชื้อ ณ มหาวิทยาลัยอัพพ์ซาลา (Uppsala University) ราชอาณาจักรสวีเดน เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๘.๕๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิด
การประชุมวิชาการนานาชาติโรงเรียนแพทย์ทหาร ครั้งที่ ๒ และทอดพระเนตรนิทรรศการทางวิชาการ
ด้านแพทยศาสตร์ศึกษาเวชศาสตร์ทหาร การฝึกทักษะทางการแพทย์ในสถานการณ์จำลอง ณ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร