วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2561

วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
วันนี้ เวลา ๑๔.๔๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเสฐียรพงศ์
มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นำ ข้าราชการและผู้นำกลุ่มเกษตรกร จังหวัดอุตรดิตถ์
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์จาก
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์
ในโอกาสนี้ นางจรรยา กลางธานินทร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
เวลา ๑๖.๓๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์สุพัฒน์ วาณิชย์การ เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ คณะบุคคลผู้บริจาคเงิน และสนับสนุนกิจการของมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิ ฯ และรับพระราชทานของที่ระลึก ต่อจากนั้น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปีของคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๑๐ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
เสด็จไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการจัดสร้าง “พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต”
ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร