วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๑ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจําปี การศึกษา ๒๕๖๐ ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า บัณฑิตที่ได้รับปริญญาแล้ว ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีเกียรติและมีความสําเร็จ เพราะอุตส่าห์พากเพียร เล่าเรียนมาจนมีความรู้สูง และสําเร็จการศึกษาได้อย่างน่าชื่นชม ข้อนี้ ควรที่แต่ละคนจะได้ภาคภูมิใจ
เพราะเกียรติและความสําเร็จนั้นเป็นสิ่งที่คนเราทุกคนปรารถนา แต่ก็ใช่ว่าจะได้มาโดยง่าย ผู้ที่ได้รับมาแล้ว จากความอุตสาหะของตน ดังเช่นบัณฑิต จึงชอบที่จะซาบซึ้งในคุณค่าของเกียรติและความสําเร็จครั้งนี้ แล้วตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคง ที่จะรักษาและสร้างเสริมเกียรติ ด้วยการสร้างสรรค์ความสําเร็จที่สูงขึ้น คือ
ความสําเร็จในชีวิตและกิจการงาน อันจะบังเกิดขึ้นจากการนําความรู้ไปปฏิบัติใช้ให้เป็นประโยชน์
เป็นความเจริญรุ่งเรืองทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม
เวลา ๑๑.๕๔ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจําปี การศึกษา ๒๕๖๐ ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๔.๕๖ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้า ตามลําดับดังนี้
– นางเบญจวรรณ สิทธิสาท อดีตนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก นํา คณะกรรมการ
สมาคมแม่บ้านทหารบกและเจ้าหน้าที่สมาคม ฯ เฝ้า กราบทูลลา ในโอกาสที่พ้นจากตําแหน่งหน้าที่
และถวายเงิน เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย
– รองศาสตราจารย์กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก นํา คณะกรรมการ สมาคมแม่บ้านทหารบก เฝ้า ถวายตัว ในโอกาสเข้ารับตําแหน่งหน้าที่ และขอรับประทานแนวพระดําริ ในการปฏิบัติหน้าที่ โอกาสนี้ ประทานเข็มที่ระลึกอักษรพระนาม ส.ส. แก่คณะกรรมการสมาคมแม่บ้าน ทหารบก
– นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพ ฯ นํา คณะกรรมการ
จัดงาน “ไว ดับยู ซี เอ ดิปโพลเมติก แชริตี้ บาร์ซาร์ ครั้งที่ ๖๔ ประจําปี ๒๐๑๗” (64th YWCA Diplomatic Charity Bazaar 2017) พร้อมด้วยคณะกรรมการอํานวยการและเจ้าหน้าที่สมาคม ไว
ดับยู ซี เอ กรุงเทพ ฯ เฝ้า ถวายเงินรายได้จากการจัดงาน สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และสมทบกองทุนนมสําหรับเด็กในโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย

 

– นางนงนุช นามวงศ์ ที่ปรึกษาอาวุโสงานประชาสัมพันธ์การตลาด บริษัท เดอะมอลล์
กรุ๊ป จํากัด นํา คณะผู้บริหารและผู้สนับสนุนการจัดงาน เดอะมอลล์ พฤกษาสยาม ครั้งที่ ๑๙
(19th The Mall Siam Botanical Show) เฝ้า ถวายเงินรายได้จากการจัดงาน ฯ สมทบทุนมูลนิธิ
อาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
– นางดารา ขัตติยะอารี ประธานมูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิม นํา คณะกรรมการมูลนิธิแม่บ้าน ไทยมุสลิม เฝ้า ถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย สําหรับนําไป ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
– ศาสตราจารย์กําพล ปัญญาโกเมศ รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เฝ้า ถวายปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ และฉลองพระองค์ครุย
– นายบัญชา เกิดมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรี นํา คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธนบุรี เฝ้า ถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม “เดิน – วิ่งการกุศล ๒๐ ปี มหาวิทยาลัยธนบุรี มินิมาราธอน” สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
– นายพัทธ์นิธาน ศรีเอี่ยม ผู้อํานวยการโรงเรียนดนตรีพิชาศิลป์ นํา คณะกรรมการจัดการ ประกวดร้องเพลง “พิชาศิลป์ ซิงกิ้ง คอนเทสต์ ๒๐๑๗” (PITCHASILAPHA SINGING CONTEST 2017) ครั้งที่ ๘ และผู้ชนะเลิศการประกวด ฯ เฝ้า ถวายเงินรายได้จากการจัดการประกวด ฯ สมทบ
กองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
– นางวลัยพร ศรีรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ นํา คณะผู้บริหาร ครู ผู้แทนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง กสิณธร มินิมาราธอน ครั้งที่ ๒ และคณะกรรมการจัดงาน ฯ เฝ้า ถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก
สภากาชาดไทย
เวลา ๑๗.๕๙ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
โปรดให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดนิทรรศการ
แสดงภาพเขียนสีน้ํามันฝีพระหัตถ์ของหม่อมเจ้ามารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร “ความงามและความน่าเกลียด
สุนทรียศิลป์แห่งมารศี” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๖.๑๒ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากพระตําหนัก จักรีบงกช อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดโพธิ์บางโอ อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
เวลา ๑๐.๐๓ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร ณ หอประชุมองค์การบริหาร
ส่วนตําบลนากระตาม และหอประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๒.๕๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร
ณ หอประชุมวัดลุ่ม อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร