วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2560

วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๔.๐๘ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท
ตามลำดับดังนี้
– นายโซเฮล คาน (Dr. Sohail Khan) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำ
ประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสพ้นจากตำแหน่งหน้าที่
– นายเหวียน เติ๊ต ถั่ญ (Mr. Nguyen Tat Thanh) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสพ้นจากตำแหน่งหน้าที่
ในโอกาสนี้ นางเหวียน ตู๊ ฮเหวี่ยน (Mrs. Nguyen Tu Huyen) ภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
เวลา ๑๖.๕๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลงานศิลปกรรมในแนว
เหมือนจริง หัวข้อ “ความสุขของคนไทย ใต้ร่มพระบารมี ๗๐ ปีแห่งการครองราชย์” และทรงเปิดนิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ ๖ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๘.๒๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ นายพลศักดิ์ กาญจนจารี
ต.จ.,จ.ภ. ณ ศาลา ๔ วัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล ๕๐ วัน
พระราชทานศพ ท่านผู้หญิงประสานสุวรรณ สุวรรณรัฐ ท.จ.ว.,ต.ช.,ต.ม.,ภ.ป.ร.๔ ณ ศาลากวีนิรมิต
วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล ๕๐ วัน
พระราชทานศพ นางรสสุคนธ์ ภูริเดช ป.ช.,ป.ม. ณ ศาลา ๑๐๐ ปี วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก โยธิน ประยูรโภคราช พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสตึก
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก โยธิน ประยูรโภคราช พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย ณ และหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์