วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2561

วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๗.๔๒ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และคณะกรรมการ
มูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ ครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๙ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติกับเงินช่วยเหลือ และครูอาวุโส เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ เป็นวันที่ ๒
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัส ความว่า ผู้ได้รับการยกย่อง
เชิดชูให้เป็นครูอาวุโส ต่างก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ของครูมาแล้วอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ด้วยการเสียสละประโยชน์
และความสุขส่วนตน เพื่อความสำเร็จและความเจริญของผู้อื่น ทั้งยังดำรงตนมั่นอยู่ในศีลธรรมและจรรยาบรรณของครูอย่างเคร่งครัด หน้าที่ครูที่ได้ปฏิบัติบำเพ็ญมาอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์นี้ ย่อมให้ผลตอบแทนเป็นความอิ่มใจและปลื้มใจ ที่ได้เห็นศิษย์ทั้งหลายมีความสุขความเจริญ กับได้รับความเคารพรักอย่างจริงใจจากบรรดาศิษย์น้อยใหญ่
ที่ต่างรำลึกถึงบุญคุณอยู่ไม่เสื่อมคลาย กล่าวได้ว่า ผลตอบแทนที่ได้รับนี้ เป็นสิ่งที่มีค่าทางใจอย่างวิเศษ
ซึ่งบุคคลที่มิได้เป็นครูไม่อาจแสวงหามาครอบครองได้ หวังว่าทุกคนจะยินดีและภาคภูมิใจในความเป็นครู
แล้วร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์และความดีอันเป็นคุณธรรมของครูต่อไป ให้ครูรุ่นหลังได้ยึดถือเป็นแบบฉบับ
ทั้งในการประพฤติตนและปฏิบัติงาน เพื่อรักษาสถาบันอันทรงเกียรติของครูไว้ ให้คงคุณค่าสถาพรตลอดสืบไป เวลา ๑๕.๓๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบรางวัลเทพทองแก่ผู้แทนองค์กรดีเด่น
บุคคลดีเด่น ด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ประจำปี ๒๕๕๙ กับมอบโล่เกียรติยศแก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน ฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง