วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2561

วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
เรื่อง “วัฒนธรรมแห่งอายุวัฒนะ” (2018 Chulalongkorn Asian Heritage Forum : Culture
of Longevity) และทรงฟังการบรรยาย ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ ฯ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร