วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

วันนี้ เวลา ๐๖.๕๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเช้าแก่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรม
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
เวลา ๐๙.๐๗ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า คนเราโดยทั่วไป ไม่ว่าจะประกอบกิจการงานใดก็ตาม ย่อมปรารถนาที่จะได้รับความเชื่อถือ
ไว้วางใจจากทุกคนทุกฝ่าย ทั้งผู้ที่ปฏิบัติงานในระดับสูงกว่า ต่ำกว่า และระดับเดียวกัน. ทั้งนี้
เพราะการได้รับความเชื่อถือไว้วางใจ นำมาซึ่งโอกาสที่จะแสดงความสามารถให้ปรากฏ ตลอดจน
เกื้อกูลให้ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีทุกด้าน จนมีความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้า
ในงานอย่างสูงได้. แต่ความเชื่อถือไว้วางใจในการทำงานนั้น บุคคลจะได้รับมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะ ๓ ประการ. ประการหนึ่งคือความสามารถที่จะทำงานให้สำเร็จผล เนื่องจากมีความรู้ที่กว้างขวางหนักแน่น และมีความเชี่ยวชาญในการนำความรู้ไปปรับใช้ให้บังเกิดผลได้จริง. อีกประการหนึ่ง
คือคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความอุตสาหะพากเพียร ความอดทนอดกลั้น
ความซื่อสัตย์สุจริต กับความเสียสละประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์ของงานและส่วนรวม. ประการสำคัญคือมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถเข้ากับคนทุกเพศทุกวัยทุกภูมิชั้นที่ทำงานร่วมกันได้อย่างแนบเนียนเหมาะสม.
จึงขอให้บัณฑิตพยายามปลูกฝังสร้างเสริมคุณลักษณะทั้งสามประการนี้ ให้เจริญงอกงามบริบูรณ์ขึ้นในตน.
ถ้าทำได้แต่ละคนก็จะได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากผู้ร่วมงานทุกฝ่ายทุกระดับ อันจะมีส่วนอย่างสำคัญ
ต่อความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน ซึ่งทุกคนมุ่งหมายจะได้มาในอนาคต.
เวลา ๑๒.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๑.๐๓ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จออก
ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงเป็นประธานโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า”ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

/เวลา …

– ๒ –

เวลา ๑๕.๑๓ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทานโล่เกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ปี ๒๕๕๙ ณ อาคารสยามกลการ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๓ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
ในพระบรมมหาราชวัง
ในโอกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงบำเพ็ญพระกุศล
สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ด้วย
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๑๕ น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
ในพระบรมมหาราชวัง