วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๔.๐๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการ
“การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ และทรงบรรยายพิเศษ ณ หอประชุมครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๖.๒๗ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย – แปซิฟิก
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ หอประชุมกิตติ – ทัศนีย์ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย – แปซิฟิก
อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๘.๔๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ไปมอบสิ่งของพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่
และเด็กกำพร้า ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา
และจังหวัดปัตตานี ณ หอประชุมเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส โรงพยาบาลยะลา โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๑๒ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรีคลาสสิก น้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร