วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2561

วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๘.๔๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงร่วมการบันทึกวีดิทัศน์ทรงดนตรีไทย กับนักเรียนนายร้อยชมรมดนตรีไทย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เนื่องในวันปิยมหาราช ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๓.๑๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
เวลา ๑๖.๐๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานรางวัลสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี ๒๕๖๑ ณ พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ และพระราชทานเลี้ยงน้ำชา เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัล ฯ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร ในหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และเป็นพระราชอนุสรณ์แห่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธีพระราชทานรางวัล ฯ ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๔๓ ในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี แห่งการเสด็จพระราชสมภพ นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๑๙ ปี โดยพิจารณาคัดเลือกพยาบาลหรือผดุงครรภ์จาก
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษย์ในด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต
คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ฯ ได้พิจารณาตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัล ฯ ประจำปี ๒๕๖๑ คือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณอฟาฟ อิบราฮิม เมลิส (Professor Emeritus Dr. Afaf Ibrahim MELEIS) อายุ ๗๖ ปี จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้นำทางการพยาบาลระดับโลก
ที่มีความโดดเด่นทางด้านการศึกษาพยาบาล การพัฒนาศาสตร์ทางการพยาบาล และงานวิจัยที่ก่อให้เกิดการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล และการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพของสตรี ตลอดจนการรณรงค์เรื่องการส่งเสริมสิทธิความเท่าเทียมในสังคม เพื่อให้สตรีได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
ศาสตราจารย์เกียรติคุณอฟาฟ อิบราฮิม เมลิส เป็นผู้ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ โดยได้ริเริ่มการวางรูปแบบและโครงสร้างของหลักสูตรที่มุ่งเน้นศาสตร์ทางการพยาบาล และผลักดันให้เกิดหลักสูตรปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ ซึ่งมุ่งสร้างองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหางานบริการในวิชาชีพ และกลายเป็นหลักสูตรต้นแบบของการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ทั่วโลก และต่อมาได้มีบทบาทสำคัญอีกครั้งหนึ่ง ในการผลักดันให้การศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งทำให้การศึกษาระดับปริญญาเอกมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้รับการยอมรับว่า เป็นผู้มี ส่วนสำคัญในการกำหนดนโยบายการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ ของสหรัฐอเมริกา อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาหลักสูตร และพัฒนาคณาจารย์ให้กับคณะพยาบาลศาสตร์ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก อาทิ ออสเตรเลีย สวีเดน บราซิล และประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง
/นอกจากนี้ …

– ๒ –

นอกจากนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณอฟาฟ อิบราฮิม เมลิส ยังได้รับเชิญมาเป็นผู้วิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ ของประเทศไทย ภายใต้โครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และได้พัฒนาคณาจารย์ในหลักสูตร ทำให้การริเริ่มหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ของประเทศไทย เป็นไปอย่างมีคุณภาพ จึงนับได้ว่า ศาสตราจารย์เกียรติคุณอฟาฟ อิบราฮิม เมลิส เป็นผู้ที่อุทิศตนเพื่อพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล และยกสถานะของสตรีให้เป็นที่ประจักษ์ ซึ่งส่งผลต่อการปรับปรุงสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้หญิงใน ทุกภูมิภาคทั่วโลก และนับได้ว่าเป็นกุญแจสำคัญต่อการพัฒนาอย่างแท้จริง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๘.๑๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงานคิดถึงสมเด็จย่า ครั้งที่ ๒๑ “รักและคิดถึง” ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร