วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2561

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๗.๑๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๓ หัวข้อ “วิศวกรรมโยธายุคใหม่กับการรับใช้สังคม” และทอดพระเนตรนิทรรศการวิชาการ
ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เวลา ๑๗.๑๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พลเอก คณิต เพิ่มทรัพย์
ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ.,ภ.ป.ร.๓ ณ ศาลา ๙ วัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๘.๐๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปทรงยกฉัตรพระประธาน
วัดชิโนรสาราม และทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส”
ณ วัดชิโนรสาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๔๓ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
เฟสติวัล อีสต์วิลล์ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๔๒ น. สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม
ไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๑ ณ หอประชุมใหญ่
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร