วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ.2560

วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสรณ์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๔๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแผ่นดินเสมอ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๗ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนสถานศึกษาเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ไม่มีไฟฟ้าใช้ ต้องใช้เครื่องปั่นไฟ หรือโซลาเซลล์ เปิดสอนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียน ๑๒๐ คน ครูตำรวจตระเวนชายแดน ๖ คน ซึ่งเป็นครูคุรุทายาท ๔ คน ในการนี้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมชลประทานสร้างสถานีสูบน้ำและบ่อพักน้ำ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหา
ขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง และให้เร่งแก้ปัญหาโครงการชลประทานในพื้นที่จังหวัดกระบี่ที่เสียหายจากอุทกภัย
และร่วมหาแนวทางป้องกันการไหลของน้ำที่จะมีผลต่อดินโคลนถล่มที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาเกือบทั้งหมด จากนั้น ทรงติดตาม
การดำเนินกิจกรรมเด่นในโรงเรียน เช่น โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีการปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์
เพื่อนำมาประกอบอาหารกลางวัน โครงการฝึกอาชีพ อาทิ การทำของที่ระลึก และการผลิตอาหารสัตว์จากผลปาล์ม รวมถึงโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ มีการปลูกพันธุ์ไม้ท้องถิ่น อาทิ ประ หลุมพอ และจิก เป็นต้น จากนั้น ทอดพระเนตรการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และอนุบาล รวมถึงห้องสมุด และห้องพยาบาล
ซึ่งในปี ๒๕๕๙ ไม่พบเด็กเป็นโรคคอพอก พยาธิ และไข้มาลาเรีย ในการนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่มาให้บริการรักษาพยาบาลและทันตกรรม รวม ๑๗๗ คน โรคที่พบมากที่สุด คือ ระบบทางเดินหายใจ กล้ามเนื้อ และกระดูก ซึ่งมีผู้ป่วยหูหนวก และผู้ป่วยหูชั้นในผิดปกติแต่กำเนิด ขอรับพระราชทานเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์
๒ คน แล้วทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์
พระที่นั่ง ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ค่ายวชิราวุธ กองทัพภาคที่ ๔ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม ณ โรงแรมเคปกูดู อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๔.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงแรมฮิลตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ไปยังท่าอากาศยานหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปยังโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ ๑๘ ปัจจุบันมีสมาชิก
รวม ๑,๑๘๖ คน ในการนี้ พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิ ฯ และพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการและอนุกรรมการ เข็มเครื่องหมาย พอ.สว. เข็มเครื่องหมายพระนามาภิไธย สว. และโล่แก่กรรมการ อนุกรรมการ อาสาสมัคร และผู้ให้การสนับสนุน รวมทั้งพระราชทานเครื่องแบบนักเรียน ของเล่นเด็ก เสื้อ หนังสือ
ธรรมะ เครื่องนุ่งห่ม และยาตำราหลวงแก่นักเรียน เด็กเล็ก ผู้ใหญ่บ้าน ครู และคนชรา พร้อมกับทรงเยี่ยมราษฎร
ที่ไปเฝ้ารับเสด็จ บ้านวังจันทร์ มีราษฎร ๗๗๙ คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เมื่อเจ็บป่วยจะไปรับ
บริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซ่อง และโรงพยาบาลแก่งกระจาน จากนั้น ทรงเยี่ยมการปฏิบัติงาน
/ของหน่วย….

– ๒ –

ของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. หน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์
ที่ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชน รวมทั้งให้คำปรึกษาในการดูแลสัตว์เลี้ยง ซึ่งมีผู้ไปรับบริการ
ตรวจรักษาโรคทั่วไป แพทย์แผนไทย และทันตกรรม รวม ๑๖๙ คน โรคที่พบมาก คือ ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ผู้ป่วยที่ต้องส่งต่อเข้ารับการรักษาตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้งในจังหวัด ส่วนภูมิภาค และส่วนกลาง รวม ๒๖ คน
และมีผู้ป่วยนำเฝ้าเพื่อขอพระราชทานความช่วยเหลือ ๖ คน ป่วยเป็นโรคต่างๆ อาทิ โรคหัวใจ สมองกระทบกระเทือนจากอุบัติเหตุ ทำให้มีอาการชักเกร็งต่อเนื่อง โลหิตจาง ไตวาย และมะเร็งช่องปาก โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาส
ให้สมาชิก พอ.สว. จังหวัดเพชรบุรี เฝ้า พร้อมทั้งทรงนำสมาชิก พอ.สว. สวดมนต์ แทนการพระราชทานพร
เพื่อให้มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อช่วยเหลือราษฎรเจ็บป่วยที่ยากไร้