วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ.2561

วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๔.๕๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลตำรวจโท เจริญฤทธิ์ จำรัสโรมรัน
ม.ว.ม.,ป.ช.,ท.จ.ว.,ภ.ป.ร.๓ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๒๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์ รองประธานคณะกรรมการอักษรศาสตรบัณฑิต รุ่น ๔๑ คนที่ ๑ นำ คณะกรรมการอักษรศาสตรบัณฑิต รุ่น ๔๑ ชุดที่ ๑๐
เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาในโอกาสที่พ้นจากหน้าที่ และคณะกรรมการอักษรศาสตรบัณฑิต
รุ่น ๔๑ ชุดที่ ๑๑ เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๔๙ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ศูนย์ฝึกการรบพิเศษ (ค่ายหนองตะกู) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน ๑ กองพลบินที่ ๒ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ อาคารรับรองที่ประทับคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง
จังหวัดสงขลา