วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ.2560

วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
วันนี้ เวลา ๑๕.๑๙ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงเป็นประธานการประชุม “โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี”
เวลา ๑๑.๐๒ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๑.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เวลา ๑๐.๔๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ตำรวจ ทหาร และเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความ
ไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลา ณ โรงพยาบาลศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา อำเภอเมืองยะลา ต่อจากนั้น เดินทางไปตรวจเยี่ยมประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ มัสยิดบ้านปาแดรู และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๔๗ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลโท ฐิตะฐาน สุขศรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๖๐๗ ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ
บางบาล อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๒.๕๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโท ฐิตะฐาน สุขศรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๑,๔๗๙ ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัพระนครศรีอยุธยา ณ ศาลากาเปรียญวัดอินทาราม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่เดินทาง
มารับถุงพระราชทาน ด้วย