วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2559

วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2559

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

วันนี้ เวลา ๑๘.๒๘ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และคณะกรรมการ
มูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ ครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๘ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติกับเงินช่วยเหลือ และครูอาวุโส เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราชดำรัส ความว่า ทุกคนผู้เป็นครูอาวุโส ควรภูมิใจได้อย่างยิ่ง ว่าในชีวิตนี้ ได้ปฏิบัติตัวปฏิบัติงานให้บังเกิดผลอันยั่งยืนฝากไว้แก่
สังคมและประเทศชาติ เพราะแต่ละคนต่างได้แผ่เมตตาสั่งสอนศิษย์มากมายหลายรุ่น ให้มีทั้งความรู้และความดี
ด้วยเจตนาที่จะให้บังเกิดผลเป็นความเจริญงอกงามทั้งแก่บุคคลและส่วนรวม บัดนี้ แม้จะพ้นจากหน้าที่ตามทางการ
แล้วก็ตาม แต่ก็จะได้รับความปลื้มใจ ที่ได้เห็นศิษย์ได้ดีมีความเจริญ และได้รับความเคารพรักจากศิษย์ในที่ทุกแห่ง
ทุกวงการ ซึ่งเป็นความสุขทางใจอย่างพิเศษ ที่ผู้ไม่ได้เป็นครูจะหาได้ยากยิ่ง เครื่องหมายเชิดชูเกียรติที่ได้รับในครั้งนี้
จึงถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ของครู และเป็นเครื่องหมายแสดงให้ประจักษ์ถึง
ความเป็นครูแท้ ที่มีอยู่ในกายในใจของทุกคน หวังว่าทุกคนจะพอใจยินดีในความเป็นครู และช่วยกันบำเพ็ญความดีของครูแท้ต่อไป ให้ครูรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตาม เพื่อรักษาสถาบันอันทรงเกียรติของครูตามแบบฉบับของไทยไว้
ให้คงคุณค่าอยู่ในบ้านเมืองไทยตลอดไป
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังท่าอากาศยานแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ไปยังศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่หละคี อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
ทรงติดตามผลการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ซึ่งมีพระราชกระแสให้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๕ โดยได้พระราชทานระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อุปกรณ์การเรียนการสอนทางไกล
ผ่านดาวเทียม และระบบประปาภูเขา ปัจจุบันมีนักเรียน ๙๐ คน ซึ่งพบว่านักเรียนทั้งหมดเป็นชาวไทยภูเขา
เผ่ากะเหรี่ยง ทำให้มีปัญหาการเรียนการสอนภาษาไทย จึงได้จัดสอนวิชาภาษาไทยเพิ่มในช่วงเย็นหลังเลิกเรียน
วันละ ๑ ชั่วโมง ส่งผลให้อ่านและเขียนภาษาไทยได้ดีขึ้น ในการนี้ ทรงห่วงใยเรื่องการศึกษาต่อของเด็กในถิ่น
ทุรกันดาร ซึ่งบางส่วนไม่ได้ศึกษาต่อ และบางส่วนออกไปประกอบอาชีพ จึงมีพระราชดำริให้คณะทำงานโครงการ
ตามพระราชดำริ ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง โอกาสนี้
ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลแม่ระมาดและหน่วยทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาให้บริการตรวจรักษาแก่ราษฎรและนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ในวันนี้ผู้มารับบริการ
ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและกระดูกและระบบทางเดินหายใจ มีผู้ป่วยขอพระราชทานเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ๑ ราย เป็นเด็กชายอายุ ๘ ปี เป็นถุงน้ำบริเวณศีรษะด้านหลัง ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนิน
ไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกามาผาโด้ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ซึ่งเปิดสอนระดับปฐมวัยถึง
ประถมศึกษาปีที่ ๖ นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง ทำให้อ่านและเขียนภาษาไทยไม่ดีนัก จึงได้

/สอนเสริม…..

– ๒ –

สอนเสริมนอกเวลาเรียน ส่งผลให้เหลือนักเรียนที่อ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้มีจำนวนลดลง ซึ่งโรงเรียนได้วางแผน
การสอนเสริมต่อออกไป จนกว่าจะทำให้นักเรียนทุกคนสามารถอ่านออกเขียนได้ ด้านอาชีพ นำปราชญ์ชาวบ้าน
มาสอนทอผ้าปกากะญอ และส่งเสริมชาวบ้านให้ตั้งกลุ่มทอผ้าปกากะญอย้อมสีธรรมชาติบ้านกามาผาโด้ ปัจจุบัน
มีสมาชิก ๓๕ คน สามารถสินค้าหัตถกรรมออกไปส่งจำหน่ายยังร้านภูฟ้าได้ อาทิ เสื้อปกากะญอ ย่าม และผ้าคลุมไหล่
เป็นต้น โอกาสนี้ ทรงเปิด “อาคาร บี เจ ซี ๑๒” ซึ่งกลุ่มบริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด มหาชน สร้างขึ้นเป็นอาคารห้องสมุด ๒ ชั้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนในการค้นคว้าหาความรู้ และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของเยาวชน
รวมทั้งได้จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้นักเรียน ส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันปลูกพืชผักและผลไม้ได้ผลดี แต่เนื่องจากโรงเรียนมีพื้นที่จำกัด จึงทำให้ผลผลิตไม่เพียงพอและมีเนื้อสัตว์ไม่เพียงพอบริโภค ในการนี้
มีพระราชดำริให้เลี้ยงปลาดุกเพิ่ม เพื่อเป็นแหล่งโปรตีนให้นักเรียน ซึ่งกรมชลประทานได้ร่วมกับกรมป่าไม้และสำนักงาน กปร. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำเดิมที่ชำรุด ไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และร่วมหาแนวทาง
แก้ไขปัญหาเพื่อให้มีน้ำใช้ในโรงเรียนและชุมชนอย่างเพียงพอ โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน
ซึ่งโรงพยาบาลท่าสองยางได้นำรถพยาบาลฉุกเฉินพระราชทานที่ได้รับมาให้บริการรับ-ส่งผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่
ทุรกันดาร เป็นรถโฟร์วีลที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถเข้าถึงหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลได้ดีกว่ารถทั่วไป เพื่อนำผู้ป่วย
ส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว เสร็จแล้ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดำเนินไปยังศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลผะสุคี อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ทรงติดตาม
การดำเนินงานส่งเสริมการศึกษา ให้กับเยาวชนในท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดาร ซึ่งมีพระราชดำริให้ตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๖ ปัจจุบันมีนักเรียน ๑๓๕ คน เป็นบุตรหลานของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงในพื้นที่ ๔ หมู่บ้าน ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริต่าง ๆ ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานทางการเกษตรอย่างยั่งยืน อาทิ การเกษตรแบบผสมผสาน ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงจัดการผลิตภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
และให้ความรู้ทักษะด้านอาชีพที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน โดยมีการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ อาทิ ไก่ไข่
ในกิจกรรมปศุสัตว์เพื่ออาหารกลางวัน และขยายผลไปยังราษฎรและชุมชน เพื่อเพิ่มอาหารโปรตีน เป็นต้น
สมควรแก่เวลา จึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองเหมืองผาแดง